TrenoA tempi antichi, quannu c’era ancora la terza classi cu li vanca di lignu, li trenura eranu chini nchinati di genti di tutti li muzzini; fatti e discursa si nni virianu e si nni sintianu di tutti li culura. Pi chissu c’era sempri ‘na fudda e un strallasciu chi mancu si ci pò cririri e mancu ‘mmagginari.

Mmeci, nta la secunna e prima classi, dunni ci viaggiavanu chiddi ch’avianu sordi assai di spenniri, c’eranu li poltroni di vellutu, li tappita nterra, un beddu silenziu e posti vacanti. Un jiornu nta la terza classi, assittati facci frunti, c’eranu un vecchiu e ‘na fimmina cchiù picciotta; lu vecchiu fumava la pipa, e lu fumu fitusu lu mannava propriu nfacci a la fimmina.

A dda mischina ogni bota ci vinia di tussiri e di lanzarisi, ma c’un fazzulettu circava d’attupparisi li naschi. Siccomu lu viaggiu era longu, a un certu puntu la fimmina un ni potti cchiù e ci rissi arrabbiata a lu vecchiu:

-“Abbossìa, la voli finiri pi ‘na vota e pi sempri di fumari? Mi pari na ciminia e mi sta annigghiannu tutta!

Lu vecchiu cruzzutu ci arrispunniu:

-” Signura, si ci annoia lu fumu, si susi e a la prima firmata scinni, accussì cca si ci assetta n’autru cristianu chi sta a l’additta”-.

La fimmina, chi era abituata a li zzuffi di curtigghiu, ci rispustiau bbonu, tantu chi lu vecchiu astutau la pipa.

Doppu nanticchia lu vecchiu, chi senza fumari nun ci putia stari, addumau arrera e si misi a ghittari fumu propriu nta lu nasu di da mischina, chi subbitu ci fici n’autra sbarbaciata tanta; puru sta vota iddu s’appi astutari la pipa.

Lu vizziu di lu fumu è tintu di pi beru e lu vecchiu era puru cruzzutu, perciò la zzuffa ci fu tanti voti. A un certu puntu lu vecchiu fu patruniatu di lu sonnu e s’addummisciu; la pipa, chi tinia mmucca ci cariu nterra.

La fimmina nenti fici? Pigghiau la pipa e la ittau fora di lu finistrinu.

Quannu lu vecchiu s’arrispigghiau, lu primu pinzeri chi appi fu chiddu d’addumari la pipa; cerca chi ti cerca nun ci fu versu e manera di putilla attruvari, allura ci addumannau a la fimmina:

– “Signuruzza, antura m’appinnicavi nanticchia cu la pipa mmucca, e ora un ni la trovu cchiù; vossia, chi mi vitti addummisciri, nni sapi acchi cosa, dunni iu a finiri?”-

– Certu chi lu vitti, quannu s’addummisciu, la pipa c’un trantuluni di lu trenu ci scappau di mmucca e ci vulau fora di lu finistrinu; di mia ora chi voli?-

Lu vecchiu lu capiu chi fu idda a ghittaricci la pipa fora ma nun ci dissi nenti e si la sarvau.

La fimmina tinia mmrazza un canuzzu nicu nicu e cu lu pilu longu; idda si l’allisciava tuttu e ci parlava comu a un picciriddu.

A un certu puntu, pi la stanchizza, s’addummisciu puru idda cu li vrazza a pinnuluni; lu vecchiu, allura, nenti fici? Ci detti n’allisciatedda a lu canuzzu e si lu pigghià ‘n brazza; l’armaluzzu, virennusi allisciatu ci stava; tuttu nsemmula lu vecchiu l’aisau e lu ittau fora di lu finistrinu.

Quannu la fimmina s’arrispigghiau e nun si vitti cchiù lu cani ch’avia ‘n brazza, accuminciau a circallu, a chiamallu e all’urtimu ci l’addumannau a lu vecchiu:

– “Ch’ha vistu lu me canuzzu?”-

– “Ora sissi, signura, antura mannavi lu so cani a circari la me pipa; appena l’attrova, stassi cuntenta chi ritorna”.-

VITO MARINO

AUTORE.