CipollaPatri Pasquali era un parrinu ch’avia tanti terri. Siccomu lu travagghiu ‘ncampagna nun manca mai, iddu adduvava sempri a quarcunu pi guvirnalli. ‘Na vota, li iurnatera chi travagghiavanu ncampagna, pigghiavanu accussì picca chi li sordi nun ci abbastavanu mancu p’accattarisi lu manciari di la iurnata pi iddu stessu; allura, li patruna, ci ravanu di iunta a manciari e a biviri.

Un jiornu ‘stu parrinu si purtau ‘n campagna cu lu carruzzinu a lu zzu’ Cocò cu so figghiu Nanuzzu. Lu zzu Cocò era travagghiaturi e furbu comu ‘na vurpi, Nanuzzu era travagghiaturi, ma era abbunazzatu. Si misiru a travagghiari di prima matina; lu zzu Cocò, putava la vigna e so figghiu, scia fora li stocca e l’abbruciava.

Quannu arrivau l’ura di manciari, lu parrinu di li casi ci ittà ‘na vuci e iddi subitu curreru, picchì avianu ‘na fami di lupu; pi cuscenza supra la buffetta longa longa c’era, pi ddi tempi di scarsiuzzi, un beni di Diu: pasta cu l’agghia, carni di porcu a raù, pani, alivi scacciati, cipuddi grossi di Partanna e vinu. Siccomu lu parrinu era tirchiu a mai finiri, pi risparmiari, manciava sempri a mazziornu pani e cipudda; cu la spiranza chi l’autri facissiru lu stissu, ogni tantu ci abbattia: “Sta cipudda di Partanna è chiù duci di la carni “; doppu ci abbattia: “La cipudda è la megghiu miricina pi tutti li malatii”.

“E cu avi aricchi mi senti!”, ricia ntra d’iddu. Lu picciuttuni, chi malizia ‘un n’avia nenti nenti, appena si manciau la pasta cu l’agghia, avia scattiatu pi la cipudda, ma lu patri, chi era spertu, lu firmau cu ‘na manata, e ci rissi:- “Oramai tu si granni e je ancora ‘un m’aiu firatu a ‘nzignariti comu si sta’ mmezzu li cristiani; babbazzu ch’un si autru, nun l’à ‘ntisu soccu ha dittu fin’a ora patri Pasquali? Ha dittu chi la cipudda cci piaci chiossà di la carni; è beru o un è beru?” – “Ora sissi”, ci arrispunniu ddu mischinu di Nanuzzu. – “E allura, pezzu di malarucatu”, cunchiuriu so patri, “manciati la carni comu fazzu je e lassa la cipudda a lu parrinu”.

VITO MARINO

AUTORE.