treno_castelvetrano.jpgNa vota c’era donna Pippina, ch’avia iutu a truvari a so figghia, maritata fora paisi a la Sala (Salaparuta). Tannu, c’era ancora lu trenu nicu nicu, chi purtava nzina dda.

Sta fimmina, a lu ritornu, si fici lu pizzinu, lu misi dintra la burza, acchianau supra lu trenu e s’assittau. Siccomu lu viaggiu era longu, s’addummisciu. Mentri durmia passau chiddu chi pirciava li biglietti; chistu, virennu chi la signura durmia, la truzzau nta lu vrazzu e la fici rispigghiari.
La signura tutta sbauttuta, appena vitti a chistu davanti d’idda cu la divisa, ci parsi un carrubbineri, perciò tutta scantata ci abbattiu: “Chi voli di mia? Nenti aiu fattu!” , “Signura, nun si scantassi, m’avi a dari sulu lu bigliettu di lu trenu”, ci fa lu bigliettaru.

Donna Pippina finarmenti capiù tutti cosi, ma cu la parasia chi s’avia pigghiatu si scurdau chi si l’avia sarvatu dintra la borsa e subbitu misi la manu nta lu pettu dintra lu reggisenu pi circarlu. Siccomu era mpustata bbona di pettu, pirdia tempu a circari, ma nun putia attruvari nenti; perciò, a un certu puntu ci abbatiu:- “Ch’è bedda chista!” E si misi a circari nta l’autru latu; siccomu nun attruvava nenti mancu ddocu, ci abbattiu arrera: — “Ch’è bedda chist’autra!”

La signura era cchiù chi sicura d’aviri accattatu lu bigliettu, ma lu circava nta lu postu sbagghiatu, veni a diri sutta la minna, dunni si l’avia salvatu sempri tutti l’autri voti. Lu bigghiettaru aspittava e ntra d’iddu dicia: – “Vulemu viriri chi chista bigliettu nun n’avi e mi voli pigghiari pi fissa?” Donna Pippina ntantu nun si pirsuaria e continuava a diri: “ch’è bedda chista e ch’è bedda chist’autra”. Quannu lu perciabiglietti si ncazzau bbonu, tuttu arrabbiatu ci dissi:- “Signura me, lu sapi ora soccu avi a fari? Li mittissi tutti dui fora e ci lu dicu iu, chi mi nni sentu, s’è cchiù bedda chista o s’è cchiù bedda chist’autra”.

VITO MARINO

AUTORE.