Ora mi pari juntu lu mumentu

Liggemuni stu beddu tistamentu:

è ura chi rumpemu lu sigillu

mentri cu’ a Nanna ‘u Nannu

è ancora arzillu,

picchì ogni annu haju ‘sta malasorti:

un friddu chi fa cariri aceddi morti,

spirugghiarisi ‘un’è mala crianza

ma haju scantu chi mi veni l’influenza,

anchi si è veru chi li nostri strati

su chini di cristiani arrifriddati,

ma je chi sugnu un vecchiu galantomu

senza la frevi vogghiu stari bbonu.

 

E’ giusto ch’io accomenci la lettura,

Chì come dissi ‘u friddu fa premura,

di ‘i lassiti che i Nanni qui presenti

faranno a galantomini  e fitenti

e,comu ogni annu, vi vogghiu avvisari

chi anticchia di pacenzia aviti a aviri,

picchì Carnalivaru esti vastasu

e pigghia pi lu culu e pi lu nasu

e chiddu chi s’offenni pigghia fascia

di pupu, scimunitu e di bardascia,

e perciò vi cummeni chi ririti

anchi si sangu frariciu faciti.

 

Nel pieno del possesso suo integrale,

tranne l’aceddu chi oramai è senz’ale,

delle sue facoltà di mente e corpu

lu Nannu è moribondu e puru porcu.

 

La Nanna sua consorte l’accompagna

Cu ‘u culu chiattu e cu lu nasu a brogna,

e puru idda,comu ogni mugghieri,

ci rumpi li cugghiuna peri peri

e a ddu mischinu ‘un ni lu lassa ‘mpaci

picchì la fimmina raramenti taci.

 

Nelle mie mani di pubblico ufficiale

Ho raccogliuto senza alcun sensale

La volontà dei qui presenti Nanni

Como fazzo oramà da molti anni

A la presenza di vui niputi cari

Fimmini onesti oppuru curtigghiari

e li niputi masculi su l’autri

ovveru chiddi chi portanu li cavusi

anchi si ,vi la dicu chiara chista,

a fari un masculu la vraca ‘un abbasta

tantu veru è chi li cavusi cca

li portanu puru li quacquaracquà,

perciò a lu rintra di li pantaluna

fra l’autri cosi ci vonnu li cugghiuna.

 

NANNA

Ma Bedda Matri quantu parulazzi!

Ogn’annu sempri nervu, cazzi e mazzi!

Bah Nutaru lu fusu nun si stocca

Si cchiù pulita tiniti la vucca!

 

NUTARU

Vui cara Nanna m’aviti a scusari

Si qualchi parulazza po’ scappari

ma senza offisa a la vostra presenza

pulita avemu a aviri la cuscenza,

‘un faciti, parlannu cu rispettu,

comu chiddi chi si battinu lu pettu

e po su latri disonesti e arrusi

buttani gnurantuna e ‘ngangarusi.

 

Di diavuli vistuti di parrini

Li chiesi e li palazzi sunnu chini,

di buttani passati pi illibati

di professura chi su analfabeti,

marescialla chi fannu li generali,

riccuna strunza chini di cammiali:

siddu manu e cuscenza su puliti

di li paroli lordi ‘un vi scantati,

chi stu Paisi avi la scorcia finta

ma je lu sacciu quantu è cosa tinta

e a dd’anticchia di bbonu chi ci avemu

ogni ghiornu di ‘ncapu ci pisciamu.

 

Dunca prosecuo senza ‘nterruzzioni

A la presenza di li testimoni

Che sono addivenuti pi’ firmare

Chi non si fira una cruci ci po’ fare:

fra i riveritissimi personi

c’esti nenti di menu lu baroni

chi ogni annu ci elargisci ‘u so cunsigghiu

allicchittatu chi assumigghia a un gigghiu

vistutu e ‘mpumatatu è don Francesco

eleganti distintu e bello fresco.

 

Poi c’esti puru una nobildonna

che incede dondolandosi la gonna:

è donna Luigia Pallavicini

de la contea de li Gelsomini

che ad ogni anno li Nanni assiste

finchè un si stanca, finchè resiste.

 

 

DONNA  LUIGIA

Riverisco al carissimo notaio

Il vostro fascino è davvero un guaio

Chè pure a me che son femmina onesta

Ogni anno mi fa perdere la testa;

Non dico per fandonia o per facezia

Ma sono schiava della vostra grazia,

La bellezza virile mi conturba,

Ma non lo do a veder poiché son furba

E come fan molti a Castelvetrano

Io lancio il sasso e nascondo la mano.

 

NOTARO

È vero in questo vezzo in fede mia

Siete davvero in buona compagnia

Ma ora pensiamo alla motivazione

Che ci fece lasciare le poltrone

Siamo venuti qua per palesare

La volontà dei Nanni a carnevale

E abbandoniam questo linguaggio alato

Chè il popolo col suo va coglioniato,

e più gabbati son più son contenti

dunca io sono pronto. Siete pronti?

 

Tuttu a postu? Lu microfanu si senti?

Chi licinziaru a Cicciu Trasparenti?

Allura ,lu ritrattu bbonu veni?

‘ncignè chi dici? ‘Stu palcu nni tratteni?

Allura tuttu a postu ‘ncuminciamo

Cchiù d’aura accussì nni spirugghiamu.

 

DONNA LUIGIA

Prima di leggere il testamento

Una preghiera di breve momento

Lei per invadente mi ha scambiata,

Ma io sono una donna disperata:

vivo una crisi di smarrimento

questo è il mio settimo testamento;

se un poeta si può cercare

che non avesse niente da fare

io faccio appello davanti al Nanno

deh sollevatemi da questo affanno,

abbiate dunque  buona creanza

e concedetemi una vacanza

sono sincera non è una posa

e poi da fare ci ho un’altra cosa.

 

NOTARO

Ora ci voli puru la vacanza

Cummattiri cu fimmini? Diu ni scanza

Tacete chi pi st’annu leggiu iu

Natr’annu minni futtu e penza Diu!

GIUNTA

Gianni Pompeo la Giunta ha rimpastata

E cu’ la Giunta fici ‘na frittata

Ma ‘sta frittata lu mussu a mia mi torci

Ittau l’ova e nni friì li scorci.

 

 

VICE SINDACO

Al Vice Sindaco Erranti Parrinu

Lassu p’arripusari un sgabillinu

Picchì la seggia chi la tratteni

Ci sta assittata ma ‘un ci apparteni

Si cala e aisa dietro ad invito,

Idda la seggia la cuaria a Vito.

 

TERRACCHIO

All’assessuriTanu Terracchiu

Vogghiu lassarici un tintu scravacchiu

C’arrancicannu di lu caruttu

S’apparasìa e ci dici “che bruttu!!!!!!”

 

ERRANTE

A Felice Erranti lu biondinu

Chi vonnu diri fussi lu Delfinu

Ci lassu un muscaloru di sita gialla

E s’unn’acchiana la çiuçia a Papalla

Chi lu Nannu ci voli arricurdari:

Cu trasi Papa nesci Cardinali

 

CAFISO

Ci arracumannu a Vicenzu Cafisu

Di caminari un pocu chiù tisu

Avi tant’anni chi ti l’allisci

E pianu regulaturi ‘un ni finisci

E manciatilla na fedda di carni

Chi li masciddi ci l’ha troppu gianni

 

SCIUTO

All’assessore Maria Francesca

Lassu ‘na longa canna da pesca

Almenu un scurmu putissi acchiappari

Picchì ‘rannuzza oramai mi pari

 

SIGNORELLO

All’assessuri Mimmo Signorello

Lassu la argia col mio fringuello

quannu ci mori lu fa ‘mbarsamari

e si lu porta a bracciu ‘n Tribunali.

 

LA CASCIA E SCAGLIONE

All’assessura La Cascia e Scaglione

Chi sunnu novi di ‘sta professioni

Ci lassu libra pi ghiri a sturiari

E s’un ci piaci li mannu a zappari.

 

CENTONZE

All’assessuri Centunzi Antonino

Ci lassu un coppu di favi chinu

Pi celebrari l’unità d’Italia

Ci lassu puru nuciddi e calia

ADAMO

All’assessuri Adamo Enricu

Vogghiu lassari la subbia e lu picu

Pi quantu addrizza ogni palu c’abbucca

E s’un si fira ci manna a Enzu Bucca

CONSIGLIO COMUNALE

Ora chi l’assessura su’ dutati

Pinzamu pi di trenta scanazzati

C’un si capisci socc’hannu di fari

Quannu lu numaru fannu mancari.

Lassannu ‘n tririci la discussioni

Sulu pi futtisi n’atru gettoni:

 

PAPALLA

a Ciucciu Papalla, prima chi scura,

vogghiu lassari la candidatura

picchì lu sinnacu vulissi fari

però la seggia s’av’hà rinfurzari

e allura dicu a tuttu stu chianu

forza picciotti a Papalla vutamu  

vutamulu tutti rapidamenti

o cu li cosci all’aria o a culu a ponti.

 

A Vanni Impallari ca ristà sulu

Vogghiu lassari lu sceccu e lu mulu

E po’ ci ricu davanti a tutti

Lu sceccu a tia pi dda cosa ti futti

Ma a ‘stu sceccu ‘un ci parissi festa

Chi tu a iddu lu futti pi la testa.

 

A lu vici Giovanni Craparotta

Lassu di lu me piritu la botta

E a Calamia terzu cumpunenti

Ci lassi lu me piritu fitenti

 

A lu consiglieri Carlu Casciu

ci lassu pi pisciari un muru vasciu

ora chi ci su li cessi ‘na la piazza

a iddu ‘un si ci sganga cchiù la tazza

 

‘Ngrasciotta e Barresi di l’UDC

su du picciotti accussì accussì

ci lassu un coppu chinu di nenti

chi puru iddi su mezzi vacanti

 

Calogeru Martiri è fattu firriusu

Tantu chi lu nannu è un pocu cunfusu

Perciò sta vota vulissi aspittari

E pi stu giru lu lassu a taliari

 

A De Francescu e Perriconi

Lassu li escort di Berlusconi

E a Rinu Chiovu chi è amicu di Vitu

Lassu un bellissimu travestitu

 

A Paolo Calcara politicu finu

Lassu pi doti a Robertu Guarinu

Ci ricu “Paulu sta sira je moru,

tu pigghi a Guarinu e ti lu fa a broru”

 

a Giampieru Lo Pianu e Bonsignuri

ci lassu na manciata a scannaturi

e a lu presidenti di Città Nova

lassu sparaci fritti e scorci d’ova!

 

A Caraccioli e Mistretta indipendenti

Ci lassu la casciata  cu li renti

E si n’attrovanu qualcunu ruttu

Lu fannu addizzari a Catalanottu

 

a lu dutturi Salvinu Gancitanu

lassu li manichi di lu me tianu

lassu puru cuppina e quarari

pi priparari filtri d’amuri

 

a Rizzu, Basiricò e Vaccara

ci lassu du spuntuna di zabbara

‘nfrinzata di risìna e cu li spini

pi farici un bouquet a Gianfrancu Fini

 

a Peppi Carusu ch’è friscu fuiutu

lassi un ricordu di lu partitu

e a so cugnata Tea Tavormina

n’appartamentu all’Olgettina ….

 

a Piero D’Angelo chi fa opposizioni

ci lassu na forti raccumannazioni

si voli fari cuntenti li Nanni

pigghia un bicchieri e va truzza cu Gianni

 

a Vaccarinu cu Zacconi

ci lassu na bella proiezioni

mentri a Fazzinu cu Triolu

ci lassamu lu solitu citrolu

 

a tutti chiddi chi un ci su cchiù

Vogghiu lassari l’orologiu a cucù

Na vota chi un vi vosiru vutari

Turnativinni tutti a travagghiari

 

A Antria Di Comu e Paulu Natali

Chi su’ malati di lu stessu mali

Ci lassu un coppu di miricinali

Chi ‘un ni scrivinu mancu a lu spitali:

ci lassu du’ clisteri e du’ ‘gnizioni

e du’ pinnuli di bona educazioni

‘na cucchiarata di bona creanza

pi passarici la colica di la panza.

La gentilezza ‘un ni paga tassa:

Antria, Palicchiu, s’un riri, ‘un ti passa

 

A lu presidi Cicciu Fiordalisu

Vogghiu lassari un tintu mafiusu,

chiummu e attentati cu li citrola

e tanti sbirri davanti la scola,

e pi fallu cuntentu pi daveru

un processu e un pubblicu ministeru.

 

Lu LICEU CLASSICU è culla di cultura

Ma cu sta culla a certi professura,

Fazzi chi la cultura si ci affuca,

Ci lassu un biberò e cu passa suca.

A li picciotti di lu SCIENTIFICU

Ci veni datu un cinematografu

Na telecamera pi fari filmati

E pi ‘n signarisi la scienza a puntati;

Ci lassu pellicoli e sceneggiatori

E professura chi fannu l’attori

E un festival di film a luci rosse

E pi attrici le professoresse

Chi su chiù beddi di li beddi fati,

Mità muffuti e mità addimurati.

 

A li picciotti di lu Magistrali

Ci lassu la vugghia e lu iritali

Picchì siccomu su sempri ‘gnoranti

Ponnu arrinesciri sarti ‘mportanti

 

A li picciotti di l’Alberghieru

Ci fazzu un lassitu bellu veru

Ci lassu pi sti jorna di li sdirri

na tarantella cu Pieru Pirri

 

A li picciotti di lu Commerciali

Vogghiu lassari fatturi e cammiali

Ci lassu lu fetu di li me peri

E lu diploma di ragionieri

 

A Cicciu Puleu ci veni lassatu

Un palcu novu e  rinfurzatu

Abbullunatu cu li bulloni

P’accuntintari la commissioni

Un parcu forti e collaudatu

Chi ‘un ni lu smovi lu tirrimmotu.

A lu ‘ncigneri chi gghi pi firmari

Cicciu ci rissi “Accura e cari”!!!!!!!!

E po si i a  ‘nformari Trasparenti

Chi iddu è impresariu diligenti

Ci dumannà “’ncignè comu finì”?

e Peppi ci rissi “lu palcu carì”!!!!

 

A Cicciu Calcara pi fallu cuntenti

Ci lassu un postu di consulenti

Ci lassu a leggiri muntagni di carti

E cu Aureliu Giardina si li sparti

Tutti dui hannu na bona memoria

e di lu paisi scrivinu la storia

 

GIACOMO BONAGIUSO

A lu professuri Giacominu

Ci vogghiu fari ‘un rialu finu:

è un giuvini ruscianu beddu rossu

chi avi ‘na palazzina ‘nta lu corsu,

chi sapi ‘na sapienza longa un metru

e fa lu diretturi a lu teatru;

ci lassu un trattatu di filosofia

e centu pecuri ‘mmezzu la via;

ci lassu libbra di letteratura

e quattru scecchi a la manciatura,

puru la storia di li religioni

e furmintuni pi’ deci addini.

 

SANTO SACCO

A Santu Saccu, gran cavaleri

Dicu d’un farimi stari ‘mpinzeri

Chì di quannu a Trapani si nn’è ghiutu

Mi pari n’anticchia dipirutu:

‘un voli carni, ‘un voli pisci

sugnu ‘mpizeri , mi pari ch’un crisci,

e,tuttu ‘ngrossu, l’autra simana,

si mancià sulu ‘na pecura sana,

‘nta un ghiornu sulu quattru schiticchia.

Santu, pi carità mancia n’anticchia!

 

ENZO CHIOFALO

A Enzu Chiofalu, mezzu bigliettu

Lassu ‘u cuvecchiu di lu gabinettu

Cu ‘u sulu ‘ntentu di fallu cchiù beddu

E si lu metti ‘ncasatu a cappeddu;

caru Vicenzu, si strata vo’ fari

certi ‘gnoranti ‘un ni l’ha praticari.

MARCO CAMPAGNA

A Marcu Campagna chi è veru beddu

Ci lassu l’ali di l’ancileddu

‘na sottanedda di sita celesti

e comu un quatru pittatu arrinesci.

È una scultura pi veru pregiata

E comu puttu fa na puttanata.

 

A la COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA’

ci fazzu un lassitu chi po’ scialà

ci lassu a tutti li so componenti

un paccu chinu di assorbenti

chiddi cu l’ali chi fannu vulari

picchì ‘un’hannu mai nenti di fari

e accussì ‘meci di perdiri tempu

volanu ‘ncielu appressu a lu ventu.

 

PEPPE CAMPOREALE

Ci lassu a Peppi Camporeali

Una scoperta sensazionali

Chi la strumenta e si la sturia

E quannu piscia si la talia.

 

 

 

 

FIDAPA

A la Fidapa ci lasso il mio cuòre

Perché è china di belle signòre

Ci lassu gioielli e profumu di roòsa

E un bellu ‘mmitu a Villa Certòsa.

 

ANGELO MAZZOTTA

A Ancilu Mazzotta dumannu un piaciri

Iddu avissi a canciari misteri

Pubblica libra di poesia

Ma su trattati di porcherìa

‘nta stu paisi ci su troppi poeti

‘na pocu scimuniti e analfabeti

Ancilu tu ‘un ci l’ha pubblicari

Sulamenti pi falli priari

Picchì la pubblicata l’accuntenta

Iddi si preanu e a nuatri nni tormenta

A tutti sti seguaci di patri Danti

Mettici un pagnittuni ‘nta li renti.

 

RADIO E TELEVISIONI

Ci lassu a radio e televisioni

Potenti mezzi di trasmissioni

Picchì di ogni onda chi ci nesci

Mità ‘un si viri e l’autra ‘un si capisci.

 

QUARRATO

A Quarratu un avvertimentu

Picchì ‘n periculu cca mi sentu

Ci vogghiu diri sulu ‘na cosa:

penna ‘un ha tuccari,

la penna è pericolosa!

 

CATERINA GRECO

A Caterina Greco a Salinunti

Ci lassu di li templi un riccu fronti

Un archeologo tedescu e unu ‘ngrisi

E colonni scanalati beddi tisi.

Oh Caterina, chiaru ti lu dicu

È Magna Grecia ‘un’esti magna Grecu.

 

A NINU E MICHELA chi vininu pezzi

Vogghiu lassari ‘na borsa d’attrezzi

Ci lassu filu, avugghi e buttuna

pi cusiri sottani e pantaluna

sordi pi paalli cca ‘un avemu

e li debiti sempri l’appuntamu

Ninu è ncazzatu e nni tira li seggi

Ma pi ora scrivi e quannu ha tempu leggi.

 

 

 

Ci lassu a LUCA MANGIARACINA

Na leggerissima minestrina

Possibilmente ricuariata

Pi festeggiari la rimpatriata.

 

A l’abitanti di li Scappuccini

vogghiu lassarici cosi fini:

un beddu catu di mmerda chinu

e un pilu di varva di Patri Agostinu.

 

A l’abitanti di li Beati Morti

ci lassu li so strati stritti e torti.

Beati li morti cu ssi beddi strati,

picchì li vivi sunnu dannati.

 

A l’abitanti di la Saluti

lassu ‘na coffa china di cuti

pi ddu pirtusu chiamatu tombinu

davanti a la pompa di Luppinu.

 

A l’abitanti di la Stazioni

vogghiu lassari ‘na bedda alluvioni,

ci lassu puru tanti paraccqua

e un pezzu di scupa p’ammuttari l’acqua.

 

 

A l’abitanti di li palazzini

lassu ‘na argia di puddicini

e a tutti chiddi di la Batia

‘na pisciazzata ‘n mezzu la via.

 

E l’abitanti di Salinunti

cu’ li bulletti fannu li cunti:

acqua ‘un ci nn’è mancu a gabinettu

picchì hannu siccu lu rubinettu,

e pi lavari macari un linzolu

pi cunsulalli ci lassu un cannolu.

 

A chiddi chi stannu a la Triscina ancora

vogghiu mannari ‘na bella signora

chi pari onesta ma fa la buttana

e ghiapri un burdellu in piazza Quartana;.

pi lu sviluppu di l’economia,

ci avissi a bastari sta bedda putia.

 

Vogghiu lassari a tutti li curnuti

tanti riverentissimi saluti,

li corna eleganza ponnu dari

però l’aviti a sapiri purtari

e si li vostri vuliti scurdari

taliati chiddi di vostru cumpari.

 

Lassu a la polizia /‘dda cosa di so zia

A li carabineri  / chidda di so’ mugghieri

A li vigili urbani / li zicchi di li cani

A protezioni civili / lu sirvizzu di li vili

A la guardia di finanza / na frittura di paranza

A tutti li pompieri / lu focu di lu braceri

A tutti l’avvocati / li cavusi cacati

A tuti li duttura / na suppa di verdura

A tutti bidelli / viscotta e caramelli

A tutti li meccanichi / li pusa di li manichi

A tutti li pro fessura / schecchi a la manciatura

A tutti li teatranti / applausi scroscianti

A monaci e parrini / incensu e lumini

E a li chierichetti / tanti tunni cunfetti

Lassu a li picciriddi / scrusciu di ciancianeddi.

 

A li picciotti lassu na raccumannazioni

Chidda di stari attenti all’alimentazioni

Chi si vuliti crisciri e beddi addivintari

nni MAC DONALD ‘un ci aviti a ghiri.

cca ci su pisci frischi e pani ‘ntisu

cosi chi si li mancianu ‘mparadisu

manciati a la casa giovani minchiuna

chi ddocu dintra sa soccu vi duna

a vui vi pari chi boni vi tratta

e vi metti la mmerda ‘nta li piatta.

 

a tutti li me niputi sperti

je lassu li me vrazza sempri aperti,

a chiddi chi vonnu travagghiari

e cu l’amici darisi da fari

pi fari cosi boni e cosi beddi

ci lassu di la nanna vasateddi.

 

A chiddi chi ci rumpinu l’asciddi

Però di fari ‘un fannu nenti iddi

Chi sunnu bboni sulu pi sparlari

Chi li cazzi di l’autri s’hannu a fari

Ci lassu di lu focu li faiddi

P’abbruciarisi la vucca e li capiddi.

 

 

 

 

 

A lu beddu Peppi Salernu

lu Nannu lassa lu ricordu eternu

e la sula gran vasata di sta ran carnevalata

e stabilisci e pi sempri vali

Chi ogni annu pi ogni carnivali

A Peppi un lassitu sia lassatu

Pi essiri pi sempri ricurdatu…

 

Mi pari chi ‘un m’haju scurdatu a nuddu

Ma.. si c’è quarchi autru po’ sapiddu

Ma pozzu pinsarici sempri je sulu?

A cu ‘un ci misi issi a fari ‘nculu!

 

DONNA LUIGIA

Notaro io non voglio influenzare

La volontà dei Nanni nel testare

Ma mi pare davvero scandaloso

Un testamento tanto ingeneroso

Da avere pretermesso addirittura

Il nipotino che di loro ha più cura

Ma perché mai i lasciti dei Nanni

Hanno dimenticato proprio Gianni?

 

NOTARO

Non lo hanno affatto dimenticato:

Il sindaco fra gli eredi è contemplato

Lo hanno voluto solo riservare

Apposta in coda per il gran finale.

 

 

 

 

 

 

A GIANNI POMPEU ci veni lassata

‘na stanza di lettu tutta ‘ntarsiata

du’ comodini e un cantaranu

e si ci curca cu Giulia Adamu

e, mentri Giulia ci alliscia lu immu,

si vasa cu Gianni ma però penza a Mimmu.

Mentri è abbrazzatu cu Giulia Adamu

si rapi la porta e trasi Turanu

“semu la cupola di l’Udc,”

Mimmu ci rissi, curcamuni ‘n tri.  

 

E mentri a iddi lassamu curcati

A vui lassu ‘nculu forti pirati ,

E prima di moriri vi vogghiu spiegari

Picchì haju la cravatta tricolori,

je la cravatta la Nanna la scocca

lu triculuri chist’annu n’attocca

picchì ricurri l’unita’ d’Italia

e Ninu Centunzi pripara la calia

picchì siccomu è cerimonieri

penza a lu trattamentu e a li banneri

Un seculu e mezzu chi nni l’annacamu,

Avi di tannu chi sugnu ‘TALIANU

Nuatri aviamu li beddi Burbuna

Ma Garibaldi nni ruppi i cugghiuna

E ‘un fu quetu e mancu cuntentu

Fina chi ‘un fici lu Risorgimentu;

quannu ci vitti li navi pigghiari

ci rissi Peppi ‘un t’arriminari

chi  stu Paisi troppu longu ‘un cala

‘un tuccari lu culu a la cicala;

 

ma ‘un m’ascutau e partì ‘nta tri uri

picchì Pippinu era corna duri

partì di Quartu a Marsala sbarcà

e vinni a passari puru di cca,

‘ntempu di nenti l’Italia juncì

e ora nni la tinemu accussì:

‘na stivala senza quasetta

dunni ancora canta la scupetta

un paisi dunni a Mezzogiorno

ancora è notti funni e scuru a tunnu

un paisi dunni li magistrati

peggiu di li buttani su trattati

e dunni ,e chista è veru cosa tristi,

li buttani fannu li ministri,

e li politici, chiddi masculi

li spasturaru ora di li pascoli,

chi ancora a Berlusconi duna corda

dunchi ‘st’Italia ‘un ‘è desta è lorda.

Ora ora a Garibaldi ci ricissi

Ma Peppi me’ ma soccu cunchiuristi?

‘un’era megghiu ‘un rumpiri i cugghiuna

e lassari la Trinacria a li BURBUNA?

Ti dedicaru strati porti e chiazzi

Però t’avivi a fari li to’ cazzi

Però pacenzia, ormai l’Italia è unita

E è giustu allura chi sia festeggiata

Vui cuminciati a ghiri  versu li Cappuccini

Chiamati li parenti e li vicini

Mentri l’armamentariu Cicciu smunta

Vitu lu dutturi ancora canta,

chianciti tutti, chiancitilu stu nannu

e ringraziati a Diu chi ancora ‘ stannu

tra debiti e assegni protestati

l’occhi ancora pi chianciri l’aviti.

Ora pi un annu je lu mortu fazzu

Soccu faciti vui ‘un mi nni futti ‘un cazzu.

DONNA LUIGIA PALLAVICINI mai caduta da cavallo.

 

 

 

AUTORE.