tistamentu-2010.jpg

DEDICA
A tutte le signore del paese
voglio augurare trenta volte al mese
l’incontro ripetuto con lo scettro
ch’è simbolo di Priapo ed è il suo spettro:
consiglio che lo scettro sia contorto
ché più efficace gli sarà il conforto
e a tutte garantisco in fede mia
la guarigione da ogni malattia,
così Castelvetrano finalmente
avrà popolazione sorridente;
e anche ai maschi, fuori d’imbarazzo,
consiglio la dottrina di Marrazzo:
a volte, amici cari, vi conviene
anziché darlo mal, prenderlo bene.

Donna Luigia Pallavicini mai caduta da cavallo, a tutti i Castelvetranesi con affetto sincero.

TESTAMENTO 2010

DONNA LUIGIA (consegna)
Mi raccomando a voi, caro notaio,
ché l’anno scorso avete fatto un guaio:
con tante parolacce in rima prese
orecchie tante voi n’avete offese
poiché il concittadino più elevato
mediamente ha l’orecchio delicato.
Dunque, per tutte queste belle facce,
quest’anno vi proibisco parolacce,
anche se quelle, quanto è vero Iddio,
le lesse lui, però le ho scritte io.
Dunque, ‘stavolta, da bravo ragazzo,
voi non direte “mischia” e neanche “cazzo”,
neppure per la rima letteraria
perché sennò gli piglia l’orticaria
e quattro stronzi entro questa sera
vanno da Gianni a minacciar querela;
dunque, se proprio scappa, vi conviene
al posto della minchia dire pene.

MASTRO NOTARO
Questa donna di provincia,
è capace che comincia
a citare il padre Dante,
ma io che sono previdente,
son notaio ma non per niente,
voglio chiaramente dire
ch’io non ci volea venire
nella piazza a divertire
questo popolo ignorante
che di feste non è amante;
mi convinse un gran fitusu
che si chiama Bonagiusu
e una donna assai leggera
ch’esce tardi assai la sera
tale Anna Gelsomino
grande esperta del … centrino.
Pure av’anno m’han beccato
sono molto disturbato
ma tant’è che ormai ci siamo
d’uopo è che formalizziamo
qui l’estrema volontate
di quei due che ora bruciate.
E anche questo carnevale
sono accorso al capezzale
di la Nanna e di lu Nanno
Come feci già l’altranno,
onde qui ufficializzare
ciò che non si può impugnare,
poiché è il sentire del popolo tutto
anche se nega qualche farabutto.

E ora ci rumpemu lu sigillu,
spirnnu chi u’un ci fussi lu cavillu
li lassiti elencamu ufficialmenti,
qualcunu vali assà e qualcunu nenti;
pigghiati tuttu chiddu chi v’attocca
e circati d’un grapiri la vucca,
picchì li Nanni a vui v’hannu pinzati
e allura vannu sulu ringraziati;
avi tant’anni chi Castelvetranu
lu tistamentu apetta ‘nta lu Chianu
e si ‘un ci lassa nenti, li nipoti
si nni vannu a la casa coti coti;
allura, forza rapitivi l’aricchi
e a cu rapi la vucca li piticchi!

A lu vicisinnacu chè ancora schettu
lassu ‘na sveglia a ciancu a lu lettu
p’arrisbigghiari chistu paisi
chi cu li vuci ci voli un misi.
E Cicciu all’urtimu perdi li staffi
e a Cristaldi ci scippa li baffi.

A Tea Taormina un’intervista a fari
sperannu chi finisci di chicchiri.
E siccomu è assessuri a la solidarietà
ci lassu vicchiareddi ‘n quantità
e accussì affaccia a la televisioni
quannu chi ci va cancia li pannoloni.

A Ninu Rizzutu lassu ‘na betoniera
pi ghinchiri li zotti ‘n tunnu a la Cirinera
ch’a Gianni ci pari un palazzu reali
e ‘n veci è lu macasenu comunali.

Vogghiu lassari a Vicenzu Cafisu
un cosu beddu longu e beddu tisu,
ora chi ti lamenti tu sant’omu
ch’a ghiri cummattennu cu Di Comu?
A l’assessuri Felici Erranti
vogghiu lassarici un paru di guanti
chi l’assessuri ci scrinci la manu
e a li putiara ci inchi lu tianu;
e l’assessuri Erranti è felici
e li putiara su tutti so amici
e quantu è beddu Felici Erranti,
va diciccillu a li commercianti
e riri sempri Felici Erranti
e niatri avemu ‘i sacchetti vacanti.

DONNA LUIGIA
All’assessuri, ch’è me cucinu
vogghiu lassari un telefoninu
e chiddi deci chi avi ‘nsacchetta
chi sunnu vecchi, li pigghia e li etta.
Un beddu telefanu chi veni attaccatu
a li so aricchi cu un ferru filatu
accussì finisci sta camurrìa
di li telefani ‘nmezzu la via:
havi un telefanu chi parla sulu
e quannu parla ci trema lu culu;
havi un telefanu chi cu un’ucchiata
pigghia e ci teni la luci addumata;
e n’havi natru chi cu lu iritu
lu tocca sona e ci fa un beddu piritu;
ora ci nni manca unu chi posa
senza li manu e ci adduma dda cosa.
Ma ora ci ricu, cca ‘nfacci a lu Nannu,
Ninù, ma a cu cazzu sta telefonannu?

NOTAIO
Ma siccomu Centunzi ‘un m’è parenti,
e v’assicuru, a mia ‘un mi veni nenti,
je a iddu lassu crucifissa nova
e puru lu marteddu cu li chiova.

All’assessuri Giovanni Culoma
lassu li parmi di lu viale Roma,
macari chiddi chi su siccati
cu tutti li pampini rusicati;
chiddu chi dicu ‘un’è pi spacchiu:
Giovanni sta’ attentu a ‘ssu scravacchiu,
viri di iccaricci lu vilenu
picchì asinnò t’addiventanu fenu.
Ci lassu puru ‘na rasta a virticchiu
ppi chiantarici un arvulicchiu,
siccu longu nivuru e arrisinatu
chi pari a iddu fotografatu.

A l’assessuri Giovanna Erranti
lassu un kimonu di seta fruscianti
e si lu ‘nzaja ogni matina:
talè che bedda ‘sta giapponesina!
È accussì bedda e cerca maritu
però a pattu chi piaci a Vitu
picchì si Vitu ‘un ci fa di cumpari
‘sta figghia bedda ‘un si po’ maritari.

A l’assessuri Li Causi Anna Maria,
in casu chi qualcunu ci scattìa,
ci lassu un corsu di autodifesa
cu li cinturi neri a gamba tesa;
però ci dicu in casu d’aggressioni
è megghiu nun pigghiari posizioni,
picchì, sempri parlannu cu prudenza,
puru dda cosa avi ‘na scadenza,
e si ‘st’jornu po’ aviri un’aggressioni
‘un ti priari chi po’ è arrè dumani,
perciò dicu alla cara Anna Maria,
chi certi voti è megghiu darla via
picchì l’anticu sapi li so fatti:
cu la sarva, la sarva pi li atti.

A l’assessuri Adamu Enricu
ci lassamu ‘na pampina di ficu,
sperannu chi lu ventu ‘un ci la scugna
vasinnò si scummogghia la vriogna;
riurdannuci qual è la cosa giusta:
‘sta pampinedda va purtata ‘ntesta.

A la signora Daniela Saporitu
lassu di lu Nabuccu un bellu ‘mmitu,
un ‘mmitu cu li ciuri beddu veru
e ci cantamu tutti “Va Pensieru”
picchì idda a lu Nabuccu ‘un’ha ‘mmitatu
e si ci strafuttì l’assessoratu,
cu li colleghi so’ ‘un fici li cunti
e cuminà lu ‘nfernu a Salinunti.

A la professoressa Conigliaru
lassu li vertuli di lu nutaru
e a la so’ amica Marilù Gambinu
ci lassu un discurseddu beddu finu

A tutti i cunsigghiera provinciali
un unicu lassitu ci haju a fari:
a tutti ‘nsocietà un beddu cucchieri
chi l’accumpagna ‘n Trapani a l’apperi.

A lu niputi Cicciu, si ‘un scorreggia
di lu sinnacu lassu la so’ seggia:
e dopu la campagna elettorali,
lu gonfaloni n’attocca canciari:
a lu postu di la parma tisa e viva
supra ci ‘mpiccicamu po’ l’aliva,
chi si a Papalla ci arrinesci ‘sta cosa
la Città n’addiventa “papallosa”.

A lu Martiri Calogerino
lassu lu sonu di lu violinu
e quannu veni Cicciu Papalla
iddu ci riri, lu ‘mmita e ci abballa.

A Paulu Carcara, ‘ntisu cartidduni,
ci vogghiu dari un beddu scutuluni
accussì un cumina ancora danni
e lassa stari ‘n paci a Bongiovanni
no chi ci avia iutu a rumpiri l’ova
pi fari la frittata a Città Nova;
e po’ ci dicu puru, senza feli,
ora chi ha l’A.P.I., cercati lu meli.

A lu magu Salvinu va lassata
‘na farmacia chiuruta e sigillata,
china di pinnuli confezionati
e pi li manu tanti pumati
chi, si Salvinu li massaggia forti,
cu li so’ manu si susinu li morti.

A Caraccioli e Mistretta cunsigghieri
chi sunnu ‘ntisi li carabbineri
ci lassu un ciriveddu in società
picchì tra tutti du’ n’hannu mità.

A Piero D’Angelo e Catalanotto
vogghiu lassari un beddu viscottu
e si lu mancianu ‘n capu lu lettu
quannu si curcanu cu Mezzubigliettu

A ‘Ngrasciotta e Craparotta
‘na vascedda di ricotta
picchì si sentinu gran fimminara
‘mmeci su’ sulu du picurara

A Pieru Barresi, rizzi capiddi
occhi piciuci e russi masciddi,
ci lassu un chilu di capuliatu
e si lu mancia a lu sinnacatu.

A Vanni ‘Mpallari c’unn’è cuntentu
ci lassu un novu regolamentu
e a Zacconi chi cala la testa
ci battu li manu e ci fazzu la festa.

A Peppi Bongiornu un requiem aeterna:
chiuri la porta fazzi chi torna.

A lu segretariu Elia Maggio
ci lassu mezzu chilu di formaggiu,
ma taliatilu bonu, quantu è beddu:
assimigghia precisu a un surciteddu.

A Caradonna ‘na vasata ‘mmucca
di lu cumannanti Vicenzu Bucca:
forti bacio d’amuri appassionatu
pi la pirata ‘nculu chi ha pigghiatu.

A Paulu Natali lassu un bidoni
cu deci litra di precisioni,
pi putirisilla sorseggiari
quannu chi avi carti di firmari:
iddu la prerica si fira falla
ma è lu purpitu chi ci traballa.

DONNA LUIGIA
A Giacominu lu diretturi
lassu lu nummaru di lu dutturi,
un coppu di fonetica, du chila di dizioni
e pi la sciatica tanti ‘gnizioni.
E quannu parla cu Paulu Natali,
si a capirlu ci veni mali,
chì lu dutturi è n’anticchia chiusu,
un bellu libru ”istruzioni ppi l’usu”.

A Quarratu ch’è addettu stampa
ci lassu li faiddi di ‘sta vampa;
e a Siracusa lu giornalista
di masciddati ‘na bedda pista
e lu va’ a cunta a Trapani prestu
accussì Mimmu ci duna lu restu.

Ci lassu a Ada Muntuliuni
un ravusissimu e longu furcuni,
p’assicutari li troppi artisti
e p’addizzari l’articolisti.
Ci lassu un parcu di ciuri chinu
e si talia lu teatru cu Ninu.

A Mirella Cancemi fidapina
ci lassu di la nanna la sciallina
e a Mariella Morici la collega
ci lassu li mutanni cu la piega.

Vogghiu lassari a li vigili urbani
tutta la chiazza china di cani:
colleghi chi si futtinu la spisa,
sulu chi ‘un hannu misa la divisa
e comu iddi si vonnu arripusari
e ‘un ni li vonnu mancu muzzicari.

A Cicciu Puleo ‘ntisu Trasparenti
ci lassu scrusciu, botti e lamenti
sonu di trummi piatta e sassofono
e tanti pirita ‘nta lu microfanu.
E appena Cicciu dici: partemu,
forza picciotti tutti a Sanremu!
anticchia parti, anticchia arriva,
pi li fatturi ci voli l’iva.

A Eliu Indelicatu e Mazzarisi
ci dicu chi si n’hannu a fari un misi,
ma no galera! Picchì ‘un su du’ ‘nfami:
di ddi cosi chi avi lu falegnami.

Ci lassu a Ninu di lu Snack pizza
la “notti bianca” cu la sasizza.
Però n’anticchia cchiù raffinata
comu la fera di la Tagghiata:
calia, simenza e sonu di chitarri,
‘nta la speranza chi ‘un ci sunnu sciarri.

A Oraziu l’architettu ,
sempri parlannu cu rispettu,
ci lassu un lapisi quantu un vrazzu
pi disegnari un bellu palazzu,
e ci lu pubblicanu li giornali novi
chi ‘nta la carta tantu ‘un ci chiovi.

A Calamia, Salluzzu e La Barbera
lassu di lu casteddu la bannera,
vistu chi tutti tri ‘nta ‘na matina
si presentaru a Gianfrancu Becchina
dicennuci: “Ci vittimu lu funnu
chista è la casa di Federicu secunnu”
E Gianfrancu rispunnì ‘nta lu cchiù bellu:
”Ma quali Federicu? rapemuci un burdellu!
Vinni Picciuni e dissi: “Menu mali,
picchì m’attocca a mia la percentuali,
è giustu chi mi dati la me quota
picchì jè sugnu lu patruni di la vota”.

A padri Marcu Renda, c’unn’è fissa,
ci lassu guardi svizzeri a la missa,
fazzi chi qualchi fimmina un po’ pazza
lu scancia pi lu papa e lu va abbrazza.

A lu Santu Patri e a lu novu arrivatu
ci lassu un tavulu beddu apparecchiatu
chinu di piatta accucucciati
pi continuari ddi beddi manciati.

A lu parrinu di la Saluti
lassu li petri tutti caruti,
ci lassu di sordi chinu un panaru
e conza lu roggiu di lu campanaru.

Vogghiu lassari a patri Tituni
di Sua Eccellenza lu cuppuluni
e a lu parrinu di S. Giuvanni
di lu viscuvi li sacri mutanni.

A lu cummentu di li Scappuccina
vogghiu lassari cazzola e cuacina
chi pi lu tettu ci vonnu canali,
senza bisognu di telegiornali.

Ora un lassitu speciali
chi ci voli cunsignari
Donna Luigia senza ritardu
a quattru niputi di grossu riguardu:

DONNA LUIGIA
Siciliano è il testamento
ma io pure mi rammento
di quei quattro laureati
che ci guardano indignati,
che più fine hanno l’aspetto
e sconoscono il dialetto:
sto pensando al caro Vito,
il nipote preferito,
sto pensando a Rino Chiovo,
il maestro di stil novo,
e al dottor Camporeale,
dal linguaggio suo speciale,
e infine al bel Marino
dicitor davvero fino:
i nanni son di basso lignaggio
troppo rozzo è il loro linguaggio
ci vuol qualcosa di più adeguato
per il concittadino laureato.

NOTAIO
E allora, cari concittadini,
donna Luigia Pallavicini
personalmente, in pieno chiano,
ci fa un piritu in italiano.

Donna Luigia non indugiate,
immantinente qui consegnate:

A li niputi di Salinunti
chi pi lu fetu su’ tutti junti
ora ci lassu,e mi nni cunzolu,
ddu rran pirtusu dintra lu molu;
e quantu è beddu ‘stu Salinunti!
Cari niputi, siti cuntenti?
‘stu molu è veru un gran bellu vantu:
lu ficiru tardu, ma vi lu ficiru tantu!

E ora chi la Triscina è di manu
ci lassu tuttu lu Vaticanu
ora ch’è china di viscuvi e parrina
livassiru li casi di la rina.

A li picciotti di lu commerciali
Ci lassu pi vulari un paru d’ali:
cunsulativi chi siti nati ajeri
au funnu semu tutti ragionieri!

A chiddi di lu classicu liceu
un pilu di fra Giovanni Pantaleu,
un pilu di la varva beddu tisu
pi fari cchiù cuntentu a Fiordalisu.

A li studenti di l’Alberghieru
vi fazzu un lassitu beddu veru:
un sculapasta e ‘na ciucculatera
e si su bravi li portu a la fera!

A lu liceu Cipolla Micheli
ci lassu cassateddi e carameli,
queti picciotti, s’un faciti botti,
la nanna vi fa dari a tutti setti.

A lu Magistrali chinu di fimminotti
Ci lassu minigonni e cosci torti
picchì dintra sta scola ora s’aspetta
Chi c’allungassi ‘anticchia la faretta.

A la Gelsominu, cu tantu preu
un affollatu longu corteu
chinu di ancili, santi e beati
e un cummentu chinu di frati.

A l’efficienti Fulvia Oliveri
lassu pantofali pi li peri
e lu falaru a Caterina
picchì mi pari Mirandolina,
però vi dicu: tra tanti fitusi,
‘sti du niputi su’ veru graziusi.

Ora a lu Sinnacu vogghiu lassari
‘na cosa longa chi ‘un si po’misurari:
chiù longa d’un parmu e d’un arcobalenu
chiù longa d’un metru, chiù longa d’un trenu
chiù longa d’a tonaca di lu parrinu
chiù di la varva di patri Agostinu
chiù longa di l’Italia, chiù longa di la strata
chiù longa d’a matassa di la lana cardata
chiù longa d’’u Corsu cu lu viali Roma
chiù longa d’’i lampi e chiù longa d’’i trona
chiù longa d’un cafè quannu è allungatu
chiù longa diu lu vinu ch’è annacquatu:
li cosi longhi sunnu pruvurenzia,
Gianni ‘sta cosa si chiama pacenzia.
Pacenzia pi l’amici e li nemici
e pi la manciatina di li puci,
pacenzia pi’ ‘u cunsigghiu cumunali,
pacenzia pi’ la casa e lu ‘spitali,
pacenzia quannu tu perdi l’avugghia
e pi’ quannu la fascia ‘un ti s’aggugghia,
pi’ quannu si chiamatu a lu congressu,
quannu ti tuppulianu dintra lu cessu,
di ‘sta pacenzia è chinu un cartidduni,
ma ‘un cririri chi ti porta a la regioni,
pacenzia pi li scali e pi la via
pacenzia a cu av’ha cummattiri cu tia!

A lu beddu Peppi Salernu
lu Nannu lassa un ricordu eternu:
è la sula gran vasata
di stan ‘ran carnevalata
e stabilisci e ppi sempri vali
ch’ogni annu, ppi ogni carnevali,
a Peppi un lassitu sia lassatu
e chi ppi sempri sia riurdatu.

A tutti chiddi chi nenti c’è lassatu
lu Nannu dici chi ‘un si l’ha scurdatu,
e a costu di parìri facci tosta
vi fa sapiri chi lu fici apposta:
siti l’urtimu chiovu di la naca
e chistu Nannu cca mancu vi caca.

A lu Papa ci lassu stu furcuni
ppi ‘un fallu cariri a facci abbuccuni,
e a Berlusconi un cascu tuttu sanu
ppi scansari lu duomu di Milanu,
a Lombardu presidenti regionali
lassu li so rimpasti eccezionali,
a Turanu presidenti provinciali
ci lassu di la nanna lu rinali;
a li Carabineri avanzi di galeri
lassu a li Finanzieri fatturi peri peri,
a tutti l’avvocati processi ‘mpirugghiati,
a tutti l’incignera lassu la Cirinera,
a tutti li duttura li punta di sutura,
a tutti li putiara la fratta virdi e amara,
a tutti li prufissura lu brodu di cultura,
a tutti l’impiati falsi certificati,
a tutti l’industriali la crisi generali,
a tutti li picciuttazzi lu sistema di li chiazzi,
a tutti li picciliddi chiddu chi bonnu iddi,
lassu a li vicchiareddi sciallini e ciancianeddi,
a li picciotti smanni l’auguri me’ e di Gianni ,
e a chiddi divorziati lassu li timpulati,
a chiddi di la munnizza un metru di sasizza,
a li disoccupati li sacchetti spunnati,
a tuttu lu Cuvernu lu focu di lu ‘nfernu.
A Tonino Di Pietro ‘na canna longa un metru.

CONGEDO
E ora chi haiu cuntati li minuti,
prestu chiamati a tutti li niputi
dativi aiutu pi darimi focu:
partecipati tutti, è un bellu jocu.
Purtatimi luntanu, fora via
chi ccà lu Chianu novu s’allurdìa,
mentri a li Scappuccini ‘un c’è poblema,
lu monacu lu stuia e ‘un si pigghia pena
perciò scinnemuninni tutti ddà
e faciti ballitti ‘n quantità.
Guritivi ‘sti lassiti chi fici
e circati di essiri cchiù amici,
l’odiu ‘un’è dignu di’ boni cristiani
‘un vi sciarriati tutti comu cani:
lu ‘ntelligenti futti e si nni futti
picchì all’urtimu Diu pirduna a tutti.

CASTELVETRANU TENI L’OCCHI APERTI,
AVANTI LI NIPUTI, BEDDI SPERTI!!!

AUTORE.   Donna Luigia Pallavicini