Lu Nonnu e la Nanna

Ecco al voi il testo integrale del tradizionale testamento di carnevale, a cura di: Luigia Pallavicini, mai caduta da cavallo con la collaborazione del Barone di Münchhausen

DONNA LUIGIA
Stu tistamentu, mi pari a mia,
st’ addivintannu ‘na camurrìa,
mi tocca scrivilu ‘nta ‘na simana
e po’ Carmela è sempri buttana.
Cu cerca puci, cu va a chiattiddi
e po’ s’incazzanu e su sempri iddi.
Ma stati attenti e ora v’avvertu
a vui nutaru chi siti spertu:
diciticcillu, ma beddu chiaru,
‘stu vintiquattru di frivaru
chi chissu è l’urtimu chi vi fazzu,
dopo di chi,‘un mi nni futti un cazzu.
Chistu è un paisi chinu di pueti?
E allura di mia soccu vuliti?
Si vi firati, picchì ‘un vi lu scriviti?
Si sapi chi bisognu nun’aviti.
Però un piaciri m’aviti a fari:
prima di scriviri v’ati a ‘nsignari.
Forza nutaru, senza cumprimenti,
vi cunsigghiu di mettivi la lenti
chi la mia ultima volontà
beddu addubbatu vi lu farà.
NUTARU
Pigghiamuni ‘sta ‘atta a pittinari,
chi pari chi ‘un’avissimu chiffari.
Ogni annu ci liggemu un tistamentu,
viremu si nni fannu un monumentu.
Viremu si c’è ‘nchianu cacchi strunzu
chi vavacìa e lu lassamu ‘n trunzu.
O puramenti qualchi omu minchiuni
chi po’ di mia voli cuntu e raggiuni.
Lu merculi c’agghiorna lu matinu
tutti vannu circannu a Giacominu.
Unu dici: ma a mia ‘un mi ci scrissi?
Dimmi, e di me cumpari soccu dissi?
Leggilu arrera, fammi ‘stu piaciri,
vogghiu capiri soccu ‘ntisi diri;
si nni fincinu offisi tanti e tanti,
ma però si ci sentinu ‘mpurtanti,
chì cumpariri ‘nta lu tistamentu
‘un è cosa chi succeri ogni mumentu.
Sulu a li pirsunaggi sopraffini
pinzau donna Luigia Pallavicini,
opuru a chiddi chi dintra ‘st’annata
fattu hannu chiù grossa la minchiata.
A tutti chiddi chi ‘un ci lassa nenti
lu Nannu l’avi sulu pi fitenti.
Pi chissu puru a li sporcificati
ci cunsigghiu di sentisi onurati,
chi po’ un si tratta di l’onuri sulu
ma di ‘na manacciata misa ‘n culu.

Ora lu tistamentu ‘ncuminciamu,
chì si inchiu a doviri ‘stu rran chianu.
Si siti pronti pi li donazioni
a pecura pigghiati posizioni,
beddi cuntenti apparati li manu
e tanti apparerannu puru l’anu.

A Cicciu Calcara vice e assessuri
ci lassu ora un veloci muturi
picchì lu sinnacu lu sbattulìa
e ci lu manna a ogni camurria:
“Cicciu, va a dritta; Cicciu, va a manca”,
e Cicciu curri e lu sinnacu stanca,
pigghia la fascia, posa la fascia,
– si ‘un ni la smetti mi porti a la cascia –
Gianni ci dici: “sta quetu chi ‘un mori”
– Mi sta facennu scattari lu cori –
E quannu è stiticu, Gianni stessu
pi ‘un si sforzari lu manna a lu cessu.

All’assessuri Felici Erranti
vogghiu lassari un paru di tranti
chi si li ‘nsaia e si metti ‘n posa
e poi controlla s’è tranta ‘dda cosa.

A l’assessuri Nandu Mattozzi
vogghiu lassari du’ longhi cucuzzi,
una pi iddu e una pi so frati
chi è lu cchiù tisu di l’avvocati.

A la Tavormina chi ‘un perdi un trenu
ci lassu un lassitu ultraterrenu:
ci capitassi un Giudici Piu
quannu c’arriva davanti a Diu

A la professoressa Conigliaru
lassu la pinna di lu me nutaru,
chì idda è l’assessuri di li scoli
e pi cuscenza la pinna cci voli.
Ci lassu puru un presidi ‘ncazzatu
pi li picciotti ch’ hannu scioperatu.

A l’assessuricchiu Enricu Adamu
di Pampers ci lassu un pannolinu,
anchi si fussi ura chi ‘stu cristianu
facissi la pipì ‘nta lu vasinu.
Enrichettu, dicemulu tra niatri:
Si ti fannu ministru ci manni a to patri?

A Cicciu Papalla ch’è presidenti
ci lassu li quasetti auto- reggenti,
pi fari a Trapani lu spogliarellu
e dici: Mimmu, talialu ch’è bellu!
Turanu arrispunni: ti la dugnu a rati
ma ‘un stari cu li cavusi calati:
fazzu lu minchia, ma sugnu spertu,
Cicciu, cummogghiati chi mi scuncertu.

A lu Lo Pianu ‘ntisu Giampieru
ci fazzu un lassitu beddu veru:
‘na bedda burnìa cu ‘na minchia salata
cu quattru funci fatta ammarinata,
puru sardi salati e cumpanaggiu
e tanti fissarii cu lu formaggiu,
supra‘na tavula cunzata di zita,
pi dolci sticchiu e quasetti di sita.

A Bonsignuri consigliere Ciccinu
lassu un varili chinu di vinu.
E si ‘un ci abbasta pi offrilu a tutti,
posu ‘u varili e ci lassu la ‘utti.
Ci dicu, Cicciu, aisa ‘u bicchieri,
‘nsenzu o ‘mbriacu, sì cavaleri.

A ‘Ngrasciotta, Barresi e Mistretta
ci lassu ‘n società ‘na bicicletta
e quannu ci fa visita Casini
currinu tutti a farici… l’inchini

A Pieru D’Angelo chi fa lu sconzaiocu
vogghiu lassarici un cocciu di focu
almenu si ci arrusti un salsicciottu
e si lu sparti cu Catalanottu

A li cunnsigghieri Cascio e Calamia
lassu di Veltroni ‘na fotografia.
A Vitu Fazzinu e Ninni Vaccara
lassu lu trunsu di la zabbara

A Enzu Di Stefanu di l’Emmecielli
vogghiu lassari li caramelli.
E p’un lu fari lassari offisu
si li spartissi cu Enzu Cafisu

A lu dutturi Lucianu Perriconi
lassu cani di caccia e pallettoni.
Lassu cinghiali, cunigghia e cervi
però di chiddi chi ‘un hannu li nervi.

A Rinu Chiovu vogghiu accuntintari
cu ‘na gran direzioni generali.
Lu raccumanna Vitu e, a quantu è bello,
lu fannu diretturi del pisello.

‘Stu iornu De Francescu avia duluri
e ci fici chiamari lu dutturi.
Chiddu mi rissi vugghitici un pisci,
e je ci addumannavi: Ma capisci?

Mezzu lassitu fazzu a Calogeru Martiri,
ma c’è di viriri cu’ cu si l’havi a spartiri,
Forza Italia di ccà, Forza Italia di ddà
a forza di sforzari, si cacà.
Ni ‘stu minutu iddu si sforza sulu
sa cu ci l’havi a stuiari lu culu.

Lu cunsigghieri Robertu Guarinu
m’avia parutu mezzu cretinu.
Ma ora ora m’haju addunatu
chi je di mezzu m’avia sbagliatu.

A lu dutturi Giampieru Triolu
vogghiu lassarici un beddu citrolu.
E si lu porta ‘n cusigghiu comunali
e si ’un ci viri ci metti l’occhiali.

A lu bellissimu Carusu Pippinu
ci lassu un abitu novu e finu
pi mettirisillu cu li sett’arbi
ora ch’è zitu cu Vittoriu Sgarbi;
ma ci cunsigghiu d’un nescici sulu
picchì Vittoriu ci la metti ‘n culu.

A lu maaru Salvino Gancitanu
chi ci havi lu fluidu ‘nta li manu
vogghiu lassari filtri e pozioni
e ‘na siringa pi fari ‘gnizioni

A chiddi chi ‘ncontranu a Craparotta
vogghiu lassarici ferru pi sutta
fazzi chi ‘stu pezzu d’ alluccutu
ci duna arrera l’estremu salutu.

Ci lassu a tutti li commissioni
lu portafogghiu chinu di gettoni,
chi l’annata ci pari sempri sicca
chi puvureddi hannu futtutu picca.

All’avvocato Marcu Campagna
ci havi a finiri sta bedda cuccagna,
picchì ‘un si sapi soccu cumina
quannu va ‘n Trapani ogni matina.

A lu dutturi Giammarinaru
lassu la viria di lu craparu
cu centu pecuri ppi davanti
fa ‘na fiura ppi veru ‘mportanti
e si si metti a quattru peri
ci fa ‘na visita so’ mugghieri.

A Peppi Bongiornu chi fu senaturi
vogghiu lassari un mazzu di çiuri
çiuri çiuriddi di tutu l’annu
e a ‘stu paisi t’arracumannu.

Voghiu lassari a Vitu Li Causi
di Vanni Impallari li scecchi fausi
picchì orama’ scusuta è la vraca
e a chissa scecca cchiù nun carvaca.

A Elia Maggio, si lu po accettari,
lassu un telefoninu pi jucari
pi evitari di fallu appinnicari
mentri chi c’è cunsigghiu comunali.

A lu dutturi Paulu Natali
vogghiu lassari un coppu di sali:
o forsi è megghiu un cannistru e un panaru
picchì è cchiù greviu d’un campanaru.

A lu dutturi Marcellu Caradonna
ci lassu un’eleganti minigonna.
Si fa slanciatu comu un bersaglieri,
quannu passia ‘ncapu li marciaperi.

A ‘gnura Mirella, ch’è matri batissa,
lassu lu velu pi ghiri a la missa,
e a la Morici lu noviziatu
picchì è mugghieri d’un altu prelatu
e a tutti du’, ch’è megghiu e ‘un ci chiovi,
ci lassu o l’apriscatoli o la chiavi.
Ci lassu a Ada Muntuliuni
tutti li chiavi d’ogni purtuni.
Ma Ada havi, e lu dici forti,
chidda chi apri tutti li porti.

A la Polizia Municipali
ci vannu dati signali stradali:
ci lassu tanti divieti d’accessi
pi li mutanni di li vigilessi
e a li masculi direzione obbligatoria
pi ghirisinni a cogghiri cicoria.

Vogghiu lassari a Lupu e a Bongiovanni
un commiru sgabellu pi li ‘ammi.
Accussì si ci sgrancanu li peri
‘nfacci a la scrivania di la Oliveri,
picchì l’haiu vistu veramenti stanchi
chi tutti du’ surati hannu li cianchi.
Fulvia ogni tantu li talia alluccuta:
Lupu ‘un fa nenti e Aspanu l’ aiuta.

A Jacu Scozzari lu ragionieri
ci lassu un beddu pallottolieri,
un calamaru e ‘na calcolatrici
cu palli nivuri comu la pici.
Li palli nivuri chi sunnu ccà
pi ‘st’annu a Jacu ci fruttanu assà.

A la signora Pinuccia Corda
ci lassu sulu ‘na vesta lorda,
‘na vecchia bunaca mezza scusuta
e na suttana ancora ‘ncimata;
e spenniccili macari du’ euri
a un rugnusu di parrucchieri!

A Aureliu Giardina lu spiziali
ci lassu conferenzi eccezionali.
Iddu havi çiatu pi parlari un misi
ma fa alluppiari tuttu un paisi.

Ci lassu a Peppi Camporeali
di cattedraticu ‘na lectio magistrali,
vistu chi dici ch’è prufissuru,
però ‘un si sapi cu ci detti st’onuri.

A penna bianca Vicenzu Armatu
ci lassu tuttu lu sinnacatu,
ci lassu lu fangu chi c’è a Furuni
e si lu sparti cu Cartidduni,
ci lassu tessiri chi fannu ‘rana
e la pisciazza di ‘na giurana;

A lu commissariu Ernestu Casiglia
vogghiu lassari ‘na bedda pastiglia
e si n’agghiuttu una ogni ura
quannu cummatti ccu la Questura

A l’abitanti di li Scappuccini
vogghiu lassarici cosi fini:
un beddu catu di mmerda chinu
e un pilu di varva di Patri Agostinu.

A chiddi chi hannu li casi scassati
ci lassu li transenni appuntiddati.
E a cu ci sta carennu lu palazzu
si lu tinissi cu ‘sta funcia di cazzu.

A l’abitanti di li Beati Morti
ci lassu li so strati stritti e torti.
Beati li morti cu ssi beddi strati,
picchì li vivi su’ cunsumati.

A l’abitanti di la Saluti
lassu ‘na coffa china di cuti
pi quannu scatta lu tombinu
davanti a la pompa di Luppinu.

A l’abitanti di la Stazioni
vogghiu lassari ‘na bedda alluvioni,
ci lassu puru tanti paraccqua
e un pezzu di scupa p’ammuttari l’acqua.

A l’abitanti di li palazzini
lassu ‘na argia di puddicini
e a tutti chiddi di la Batia
‘na pisciazzata ‘n mezzu la via.

E l’abitanti di Salinunti
cu’ li bulletti fannu li cunti:
acqua ‘un ci nn’è mancu a gabinettu
picchì hannu siccu lu rubinettu,
e pi lavari macari un linzolu
pi cunsulalli ci lassu un cannolu,
ch’ è lu cannolu chiù longu e cchiù bellu
di l’acqualoru Sergiu Signorellu.

A chiddi chi stannu a la Triscina ancora
vogghiu mannari ‘na bella signora
chi pari onesta ma fa la buttana
e ghiapri un burdellu in piazza Quartana;.
pi lu sviluppu di l’economia,
ci avissi a bastari sta bedda putia.

Vogghiu lassari a tutti li curnuti
tanti riverentissimi saluti,
picchì li corna lucinu a la luna,
però si sapi portanu fortuna.

Ci dugnu puru a tutti li buttani
Tutti li chiacchiari di li vicini,
dicu: “Signore, bon divirtimentu
chi l’ancilu vi porta ‘n sarvamentu”.
Un trasennu buttani ‘n paraddisu
a chist’ura San Petru avissi chiusu.

E ora un lassitu veru ‘mpurtanti
Chi fa la nanna personalmenti,
comu lu sentinu tutti ‘sti genti
farà succeriri un fetu fitenti.

DONNA LUIGIA
a Santu Saccu chi ora s’incazza
si strica ‘nterra, vucia e amminazza,
mi duna focu, mi voli sparari
e je pi ‘sta sira lu mannu a cacari.

NUTARU

Al giornalista Alessandro Quarratu
lassu un giornali tuttu strazzatu
chi si lu scrivi pi iddu sulu
e quannu è scrittu si stuia lu culu;
doppu dirama un cumunicatu:
“Haiu scrittu e sugnu tuttu cacatu”.

A lu collega sò Siragusa
lassu ‘na cosa longa e pilusa
chi a misuralla si la‘ncumincia
quannu ci abbatti la cucca ‘n provincia
e ci accumencia a pisari lu immu
s’avissi a scariri lu beddu Mimmu.

Ci lassu a Giacomu Bonagiusu
tutti l’attori ‘nta lu pirtusu,
chi ‘un’è golfu di sunatora
e mancu buca pi suggeritura;
chi Giacominu a quantu avi l’anu,
si sulu voli l’abbia luntanu,
e a sti picciotti volenterosi
iddu cu un piritu li fa famosi.

Vogghiu lassari a Eliu Indelicatu
lu tistamentu chi nun ha scrivutu;
riordatillu: ‘Natr’annu, si campu,
tu ti lu scrivi e je mi lu stampu.

A Vanni Casciu, ch’è beddu veru,
lassu n’na coppula di guerriglieru,
chi ci cummogghia a sinistra la testa
mentri lu culu scummogghia di destra.

A tutti chiddi chi hannu un trappitu
vogghiu rivolgiri un chiaru ‘mmitu:
ora chi d’ogghiu la giarra è china,
mittiticcilla la vasellina
picchì mittistivu li viddana
a unu a unu in fila indiana.

A lu parrinu Vicenzu Aloisi
vogghiu dutarici un tantu a lu misi
e si n’accatta virdura e frutta
chì quannu mancia si ecca a la rutta.

A patri Aspanu ch’è cappellanu
di la galera di Castedduvitranu
lassu manetti, coppuli e birritti
facci di vicaria e pecuri strippi

A patri Undari chi pi decenza
ora è lu vici di Sua Eccellenza
ci eccu ‘ntesta tanti piticchi
e ‘na pumata pi li buddicchi.

A patri Renda ch’è bonu cristianu
ci lassu tuttu lu Vaticanu,
ci lassu tanta santa pacenza,
pi suppurtari lu vici eccellenza,
ci lassu puru ‘na bianca bunaca
pi ddu gran jornu chi lu fannu papa.

A patri Titunu di la Batia
chi lu ‘ncucciaru mentri curria
ci lassu un cascu di motorinu
fazzi chi cari e appizzamu un parrinu

A li picciotti di lu Cortè
Ci vogghiu diri “ alè alè”;
bravi li nichi, chì sta putia
prima ‘un c’era ma ci vulìa;
ci lassu a iddi tuttu lu chianu,
ci fazzu tanti battuti di manu,
ci lassu festi, ci lassu sonu
chi ogni fistinu lu fannu bbonu.
E bravi a chiddi di lu Cortè
ch’ hannu la littra e fannu cafè.

A lu biondinu Ninuzzu Centunzi
lassu na bedda ‘nguantera di strunzi,
chi ci fa apprenniri senza la scola
la differenza tra strunza e cannola;
e si ‘nzignassi fra ‘na picca d’anni
ad ascutari a chiddi cchiù granni.

A tutti chiddi chi su rotariani
si li manciassiru puru li cani,
cu la Fidapa e li Liuna
n’hannu rumputo a tutti ‘i cugghiuna,
e l’Interacti chi ci va appressu
fannu un convegnu puri a lu cessu,
‘na conviviali p’ogni minchiata
e un radunu ad ogni piritata.

A li tanti giovani niputi
chi pi Facebook su’ tutti ‘mpazzuti
‘na fotografia di la nanna vogghiu lassari
accussi ‘stanotti la vannu a taggari.

A lu niputi chi sunnu finocchi
ci arracummannu di ‘rapisi l’occhi
e d’un passari di la Lucanna
picchì ogni nivuru havi ‘na canna

A Cicciu Puleu ci veni lassata
una sonora forti puleata,
cu iddu lu microfanu abbannìa
e a ogni ciatu pari chi trunia.

A radio Liberty vogghiu lassari
un Chico di furmentu a macinari,
così la signorina assottigliata
ogni ‘ntervista si fa ‘na ‘mpastata.

A la RCV pi ‘na simana
ci dugnu ‘mprestitu a Enricu Mentana
pi chidda porta chi tinniru chiusa
a lu granni Filippu Siragusa.

Vogghiu lassari a Anna Gelsominu
un beddu zitu ancora signorinu
e si Diu voli e puru Santa Rita
‘un rumpi li cugghiuna e si marita.

A lu beddu Peppi Salernu
lu nannu lassa un ricordu eternu
e la sula gran vasata
di ‘sta gran carnevalata.
E stabilisci e pi sempri vali
chi ogn’annu pi ogni carnevali
a Peppi un lassitu sia lassatu
pi essiri sempri arricurdatu.

Voghiu lassari a la Protezioni Civili
li schiffarati chiddi cchiù vili
e lassu a tutti li poliziotti
li cazzi amari e li cavuli cotti.

A li Carabineri lu fetu di li peri,
a li Fiammi Gialli li pila di li palli,
a lu centru commerciali l’aperturi domenicali,
a tutti l’avvocati li cavusi cacati,
a tutti l’incignera lu fumu di la fera,
a tutti li duttura ‘nfruenzi e raffriffura,
a tutti li putiara la spisa ch’è cchiù cara,
a tutti l’insignanti tanti testi vacanti,
a tutti l’impiati li carti ammunziddati,
a tutti l’industriali la crisi generali,
a tutti li picciuttazzi lu sistema di li chiazzi,
a tutti li picciliddi scocchi ‘nta li capiddi,
lassu a li vicchiareddi taralli e viscutteddi,
a li picciotti schetti spiranza di cunfetti,
e a chiddi divorziati parcelli d’avvocati,
a tutti li spazzini li cassonetti chini,
a li disoccupati dumanni presentati,
a tuttu lu Cuvernu lu focu di lu ‘nfernu.
e a l’Opposizioni ci lassu a Berlusconi.

DONNA LUIGIA

E ora chi l’eredi su’ finuti,
chi ci lassamu a lu primu niputi?
Diciticcillu, chì Gianni Pompeu
anchi si ‘un pari ci senti lu preu.

NUTARU

A lu sinnacu di Castedduvitranu
vogghiu lassari ‘na bacchetta ‘n manu,
‘na longa bacchetta di lignu pregiatu
comu un marruggiu ma però ‘nfatatu:
‘na bella bacchetta, sintiti sintiti,
chi fa cchiù sperti li scimuniti
chi fa cchiù onesti li malacunnutta
e l’arrivota di supra a sutta;
chi fa sunari tammuri e campani
fimmini onesti cancia a buttani,
chi si cci sbatti ‘nta li rini
si sdisonesti su li parrini
chi fa sapienti li tanti ‘gnoranti
e nni nni leva ‘na pocu ‘i ravanti;
cu ‘sta bacchetta a capu d’un misi
pò assistimari tuttu un paisi
e prima di iccalla, senti cca a mia,
passa a l’ufficiu di ragioneria.
E ora ch’è a postu Castedduvitranu
Giannuzzu ancora la teni ‘n manu
La teni ‘n manu e si la talìa:
lu sceccu zoppu si gori la via.

E ora chi di dota siti chini
accumpagnatimi a li Scappuccini
chi ‘n santa paci mi vogghiu abbrucciari
mentri vuatri vi nn’iti a ballari;
ni viremu ‘natr’annu si Diu voli:
li ‘gnuranti mannatili a li scoli
li malacunnutta mannatili ‘n galera
e a li nichi purtatili a la fera;
ma lu chiossà vogghiu raccumannari
li caiuna mannati a travagghiari.
je ammettu chi nun sugnu professuri,
ma ‘u sceccu nun chiamatilu dutturi.

CASTELVETRANU TENI L’OCCHI APERTI,
AVANTI LI NIPUTI, BEDDI SPERTI!!!

Luigia Pallavicini, mai caduta da cavallo
con la collaborazione del Barone di Münchhausen

Valutato dalla “Civica Commissione Testamenti” in data 22 febbraio 2009
Depositato agli Atti del Mogno Notaro il 23 febbraio 2009 presenti i testi
Letto nella pubblica piazza il 24 febbraio 2009 alla presenza di tutti i nipoti

AUTORE.