testamento li nanni

ANTEFATTO

Prima di ‘ncuminciari, carissimi signuri,
vi cuntu chi successi a Cicciu Bonsignuri,
chi chiddu chi vi cuntu ‘unn’è cosa ammucciata
chì in aula consiliari ‘na sira fu cuntata;
e ‘un sulu li vastasi lu ‘ntisiru ‘stu coru,
fu dittu a la prisenza di li ccillenze loro,
chi c’era ddà lu viscuvu e puru lu prefettu
e Cicciu ‘nfatti dissi “parlannu cu’ rispettu”.

Truvannusi a la Spagna, Cicciu, ch’è signurinu,
pi’ sgrancarisi ‘anticchia trasì dintra un casinu
dunni chi s’incuntrau, parissi cosa strana,
cu ‘na signora nobbili chi facia la buttana;
signora precisissima, prima di ‘ncuminciari,
essennu educatissima lu vosi salutari.

Cicciu ch’è rispittusu puru di tinta zoccula,
si tinni li mutanni ma si livau la coppula.
“ Ah veni di l’Italia?” “Ah tu si sicilianu?”
“ Spaettu, mandulinu e mafiusu ogni cristianu”.

Cicciu rintisu dissi “E minchia, sempri a mia?!,
‘sta mafia addivintà scocca di camurria!”
‘ccussì fici l’offisu e, quant’è veru Ddiu,
sintennusi fauttiatu po’ ci finì a schifìu,
chì si vulìa distrairi però non ci fu versu
e cu chidda signura perciò fu tempu persu.

Fece ritorno in Patria Ciccio Senza Paura
E presa carta e penna ne scrisse alla procura:
“signor Procuratore, l’istanza è questa qua
la prego di sconfiggere l’onorata società
in modo che io all’estero mi possa fare bello
e andando a testa alta entrare in un bordello.”

TESTAMENTO – TESTO INTEGRALE

E pacenzia! Puru ‘st’annu
Li Niputi di lu Nannu
Cu ‘stu cazzu di tistamentu
‘un mi nn’hannu datu abbentu.

Dici :”donna Luigina.
Mentri va nna la vicina
Chi ci ‘nsigna la puntina,
dda lu Nannu sta assittatu
e vossìa s’assetta a llatu”.

E accussì ivi a truvari
A lu nostru Nannu caru

E tuttu chiddu chi mi dissi
Lu cuntavu a lu Nutaru:
Lu Nannu dissi chi vi voli bbeni
E cu avi li so’ cazzi si li teni;
E si la cosa vi pari vastasa
Vutati tunnu e vi ‘nni iti a la casa;
Chi si lamenta sempri la fezza
E si lu toccanu cu la pezza;
A cu ci avissi a pariri “volgari“
Si po’ direttamenti accomodari
A ghirisinni a fari ‘nta lu culu
E pi’ n’atrannu si lu scrivi sulu.

Volgari è mancari di parola
‘nsignari cosi fausi ‘nta la scola
volgari su’ li raccumannazioni
volgari è l’arrubbari e li malazioni;
‘un’è volgari diri parulazzi
picchì li cazzi si chiamanu cazzi
lu dici lu Nannu picchì è galantomu:
volgari è cu si cancia facci e nnomu
picchì pensa sulu a li dinari
e di l’Umanità si fa schifìari.

Ma je ci dissi :”po’, cu ci lu leggi?
Chi a mia la testa la sira ‘un m’arreggi
E haju un malirittu raffredduri
Chi già m’avìa spranzatu lu dutturi!”
Dici “chiamamu a Turiddu Graffeu,
Chiddu capaci ci senti lu preu,
Lu canuscemu è un bravu picciottu
Chi s’arritira prima di l’ottu
Siddu lu Nannu si lu chiama ccà
Capaci ‘stu piaciri nni lu fa;
Dumani si lu ‘ncocciu peri peri
Dumannu lu permissu a so’ mugghieri.

A Lidia la ‘ncuntravu a lu teatru
E a mia mi rissi ci “mancassi atru!”
A iddu lu taliau ‘nta la facci
E ci dissi ‘nsiccu :”pi’sta vota vacci”.
E accussì nni livamu ‘stu pinzeri
Dutannu i nostri beddi consiglieri,
vujatri li vulistivu vutari
e je po’ ci haju a cummattiri
e je mi l’haju a annacari;
però la curpa nun è vostra tutta
di chista situazioni chi c’è ccà
pari chi li vutati supra e sutta,
ma cu è scarsu ‘un ‘avi libbertà.

A PEPPI CURIALI ci lassu un cugnatu
cusà di lu primu ‘un s’ha scannaliatu.
A PEPPI DI MAIU ci lassu ‘na pizza
e si la sparti cu MAURIZIU PIAZZA
A SALADINU ci vennu lassati
femori rutti e vecchi spirnati.

A MARIA SILLITTU
ci lassu un ziu
chi servi sempri
quantu è veru Diu.
Ci lassu a VACCARINU
un cinima a Torinu
a VARVARO E ZACCONE
cacate di piccione.
A TANU ACCARDU e ERRICU ADAMU
lu ritrattu di quannu ni maritamu.
Li corna a BERTOLINU
la Merkel a BERLINU.
A TURIDDU ‘NGRASCIOTTA
na vascedda di ricotta,
a MARTINU E PERRICONI
quattru pinni di pavoni.
Vogghiu lassari a NINNI VACCARA
un viaggiu premiu pi l’Asinara.
A MONICA DI BELLA
lassu na catinella
aneddi e aricchini
e dù cammisi fini
a D’ANGELU E LA CRUCI
chi si dettiru da fari
la Nanna pi riordu
ci lassa lu falari.

A SCIACIA ed ETIOPIA
lassu na fotocopia
a BARRESI e LO PIANU
un manicu di tianu.
Ci lassu a LEO CARACCIOLI
s’acchiana di sta scala
lu sonnu chi si fici
un sbirru di Marsala:
‘nta un sonnu si viria Caraccioli m’poltrona
e chiddu ci ricia: “sta seggia nun’è bona!”,
spiegannuci a Caraccioli, espressamente a iddu
chi chidda c’avia sutta è la seggia di Liddu,
Caraccioli cordiali e pi nenti cunfusu
“dicitici a GIAMBALVU chi si torna mi susu” .
Giambalvu rispunnì di dà dunn’è:
“A l’amicu Leu ci pensu je:
siccomu ch’a Caraccioli ci piaci lu me postu,
si ‘un si la pigghia a malu
ci lassu puru chistu!”
All’urtimu a GIANNILIVIGNI FRANCESCO,
Lu consiglieri trasutu di fresco,
Na sciallina di lana pi’ cuariari
Fazzi chi cu lu fresco s’avissi a arrifriddari.
E chi ci lassu a PASQUALI CALAMIA?
un ci lassu nenti picchì mi fa antipatia.
Ma lu stessu lassitu arrè av’annu?
Pasquà ci fa antipatia a lu Nannu!

Ora dutamu a VICENZU CAFISU
e m’allibertu e mi levu stu pisu:
a lu presidenti ci veni lassata
la mala fiura e facci quagghiata
di quannu Cicciu turnà cunfusu
chì na buttana scancià pi mafiusu
e Enzu Cafisu pi la malafiura
di fallu zittiri un viria l’ura
ma chiddu ppi forza la vosi cuntari
e a Enzu la facci ci fici quagghiari.
Cafisu ci dissi: “Un ci su cazzi,
cca un si ni dicinu parulazzi”;
ma BONSIGNURI chi è un incoscienti
cu lu so cuntu facia lu’nsistenti.
Ora chi Cafisu l’ha rimproveratu
Cicciu è talmenti scannaliatu
chi quannu avi a gghiri a la ritirata
si ci presenta cu la manu aisata
dicennu: “Scusi un’informazione,
pozzu pisciari o devo dire minzione?”

A lu sinnacu ERRANTI chi fici lu pianu
Pi vanni lo sciutu purtari arrè ‘nchianu
di Alfanu la tigna rialu ci fazzu
Cu ‘na bannera di cannavazzu

Ora passamu a la nova giunta
Nutaru, comu finisci si cunta:
Ma dicu a Felici ci pari normali
Stu ribaltoni di carnalivari???
Chi lu tistamentu l’avia fattu già
E nn’appi a ghiccari però la mità?
Ad ognu modu ormà comu fu fu
Si viri chi ‘un potti stari cchiù,
quannu chi un picciriddu av’ha jucari
‘un c’esti santu chi lu fa aspittari
l’erruri fu lu nostru pi du’anni,
picchì Felici n’avia parsu ranni.

All’assessuri TURIDDU STUPPIA
Campione mondiale di facciularia
Di li partiti lassu li spisi
Tantu nni cancia unu ogni misi;
quannu CAMPAGNA s’avìa ‘ncazzatu,
iddu rraggiuni ci avìa datu
ma po’ Felici ci dissi “Totò
s’iddu ti piaci sta seggia è la to’”
e a Stuppia ci parsi cchiù bella
e si misi a fari la buttanella.

A Cartidduni ‘ntisu CALCARA
di codda lassu ‘na grossa cuarara
Accussì Palicchiu arresta appizzatu
A la poltrona di l’assessoratu
A l’assessuri FILIPPU INZERILLO
Chi di Barresi però è lu pupillo
Lassu li ‘mbrogghi di lu patronatu
e si cunsola cu l’assessoratu
A PEPPI RIZZU chi fu riconfermatu
Ci lassu lu cimiteru chi è tuttu sfasciatu
All’autri assessuri SEIDITA E MATTOZZI
Di ‘sta abruciatina ci lassu li tozzi.
Picchì si sapi nta lu paisi
Chi ‘un arrivati ‘mancu a sei misi

A MARCU CAMPAGNA chi fu pusatu
Lassu un nutricu tuttu cacatu.
Ci dicu collari ‘un t’ha pigghiari
A quantu si beddu l’attori po’fari.

A NINU CENTUNZI ci dugnu curaggiu
pi farisi nautru pellegrinaggiu
e quannu lu tempu ci pari lariu
talia n’terra e si fa lu rusariu:
Ninuzzu beddu ascuta a mia
‘un ti scantari chi è longa la via
camina sempri unn’aviri pinzeri
ti fici li scarpi ma t’arristaru li peri.

Vogghiu lassari a ALESSANDRU QUARRATU
un fogghiu di carta mascariatu
picchì cu lu culu quaria li seggi
ma un si sapi soccu scrivi
e un capisci soccu leggi.

A BONGIORNINU e NASTASINU
Ci vogghiu fari un rialu finu
Su ‘ncravattati,distinti ,eleganti
Ci vogghiu lassari citrola vacanti.
E siccomu su’ picciotti di curaggiu
Ci vogghiu fari un piritu in omaggiu.

A lu Pupu chi sta a lu museu
Ci vogghiu fari ‘na ‘nticchia di preu
Chì l’autru jornu lu vitti ‘ncazzatu
Picchì lu nomu ci avianu canciatu;
quannu trasiu CAMPOREALI
ci disse “ Jakcos ti vogghiu chiamari”
rispunni l’Efebo cu granni decoru
dicennuci “ Jacu l’ha ddiri a to soru!”

A la dottoressa ELENA FERRARU
Ci lassu lu “pizzu”, un pizzu assai raru!
Un pizzu tuttu fattu all’uncinettu
Pi farisi li mutanni di merlettu.

A SARU CROCETTA ci vogghiu lassari
Tuttu lu preu chi nni fici passari,
accussì nni mittemu bbonu ‘n mmenti
chi frociu ‘un veni a diri ‘nteliggenti.

A chiddi chi ‘ncontranu a CAMPUREALI
Santa pacenzia cci vogghiu lassari
Pi attintari discursa vacanti
e farisi fari li palli tanti.

Lassu a LIBERU BONANNU
Lu tabutu di lu nannu,
ci lassu a GIACOMU BONAGIUSU
un cani allittratu e un attore cunfusu.

A tutti li RADIU e la TELEVISIONI
Ci lassu anticchia di educazioni
Chi si ‘nsignassiru ‘nquantu mai
Chi esti rossa la differenza tra giornalisti e giornalai

A CALCARA, VENEZIA E GIARDINA
Di carti vecchi na cascia china
E ‘na pezza di lana fina
Pi’ spruvulazzari la Cappella Sistina.

A ENZU NAPOLI ci vogghiu lassari
‘Atti e canuzzi a guvirnari.

a donna ANNA LA GELSOMINA
ci lassu un libbru di cucina
picchì a ddu poviru disgraziatu
sugnu sicuru chi l’ha ‘mmilinatu.

a FABRIZIU FERRACANI
lassu sonu di campani
fragorosi battimani:

bravu bravu Ferracani.
Ci lassu ‘mmeci a RINU MARINU
‘na coppula vecchia di so’cucinu
e a tutti l’artisti di Castelvetranu
ci lassu ‘na strata chi porta luntanu

A Patri UNDARI chi riturnà
E di Don Leo n’allibbirtà
ci vogghiu fari ‘n’osservazioni
d’un fari perdiri li tradizioni.

A PINUCCIA lassu commessi ‘n firrìu
Cavusi ,vesti e lu beni di DDiu.

E ora nutaru facemu li cunti
cu lu formacista di Salinunti
chi cu la manu santa a tutti alliscia
e accussi pigghia e lu spubblica Striscia:
A GANCITANU ci veni lassatu
davanti la porta un cani malatu
rugnusu e maiuru chi fa ‘mpressioni
e accussi affaccia a la televisioni.

Vogghiu lassari a ogni Vigili Urbanu
ddu piscia e trema di CATALANU
e ad ogni bedda vigilessa sperta
la vulemu lassari a “BUCCA” aperta
e a tutti l’autri pi chiddu c’arresta
lassu NATALI, chi però unn’è festa.

Vogghiu lassari a GIANFRANCU BECCHINA
di bacareddi na cascia china
lassu un rizzagghiu ittatu a mari
e puru pala e picu pi scavari;
ci dugniu pi junta na longa zabbara
e na zita di marmu di Carrara
na bedda picciotta un pocu sgangata
chi chiamanu la “bella addormentata”.
Lassu a so figghia GABRIELLA BECCHINA
seggi camuluti e cascatina,
ci lassu du palazzi sdirrupati
e deci cani di mannara arraggiati
ci lassu un pirtusu ‘nta lu purtuni
e li persiani a pinnuluni.

Ci lassu a ELIU INDELICATU
L’eccellenza e l’eccellentatu.

A MAURO FERRI du’ coccia di calia
a na vasata di Miss Italia
mentri ci lassu a GINEVRA TURIDDU
fotomodelle longhi quant’iddu
e ballerini e attrici ‘mportanti
e pi la panza na cura dimagranti.

A FIORDALISU chi è pensionatu
vogghiu lassarici un attentatu.
– un’attentatu cu lu tritolu?
– No, un’attentatu cu lu citrolu!

A CICCIU PULEU ci veni lassatu
Un sceccu pantiscu a carrettu ‘mpajatu
dicennuci “Cicciu, cu lu sceccu è cchiù bellu;
ma a propositu ,l’attruvasti lu carrellu?”

a GIANNI POMPEU chi fu trasferitu
ci lassu un postu a lu salatu
picchì ci dissi Cicciu Papalla
mentri c’aspetti chi torni a galla
lassa stari piazzale Ungheria
scinnitinni dda nni mia
e ti munti quattru ‘mposti
e ti scarrichi li fusti

Ora dutamu a li me niputi
anchi si sunnu corpa di cuti
però si misiru a travagghiari
e a mia e a me mugghieri
purtaru a passiari:
vogghiu lassari a Vanni “Furcedda”
un pistuluni e na cudduredda
ci lassu tutta la me ammirazioni
e puru l’ova pi l’ovazioni!
a Tortorici ex pompieri
du timpuluna di so mugghieri,
du’ masciddati di la consorti
però appizzati bboni:
bbeddi forti.
A Darbisi e Leoni
lu pilu di visoni
A Siragusa e Scirè
ci lassu lu darrè
A Erranti e Marchisi
Lu paamentu di li spisi
A Di Giuseppi, Pantaleu e Pappalardu
ci lassu li palli di lu bigliardu.
E all’urtimu a Peppi Manciracina
ci lassu un foddi di catina.
E a tutti li niputu ‘stu lassitu ci fazzu
“Riurdativi di cogghiri tuttu lu cinnirazzu”.

A l’abitanti di via Marconi
lassu lu parcheggiu di palazzu Pavoni

a l’abitanti di di via Garibaldi
sperannu ca nun fussi troppu tardi
lassu du avvisi a lu muru appizzati
con “ divieto di transito ai cornuti”
chi cu ‘st’acchiana e scinni chi ci fannu
l’Arcu nni lu stannu sdirupannu.
A tutti chiddi chi stannu a lu Corsu
Vogghiu lassarici lu fetu d’arsu
A li Scarioti ci vennu lassati
Ova sbattuti e alghi frullati
A chiddi di Triscina vogghiu lassari
Canali e cantuna ittati a mari
E ci dicu non vi ho sdimenticati
‘un siti li niputi sfurtunati
ma è chi siti veru ‘ngrasciati.

A tutti li Cecè
‘na tazza di cafè

Lassu a la Polizia
L’occhiali di me zia
A li carabineri
lu giornari d’ajeri
A la guardia di finanza
li pila di la panza
a tutti li mafiosi
santi miraculusi
a tutti li viddani
li rana pi lu pani
a li professoressi
lu fetu di li cessi
ci lassu a l’avvocati
li corna miricati
lassu a li dirigenti
‘rran collari potenti
lassu a li formacisti
pitinii, bozza e cisti
a tutti li duttura
du’ mazza di verdura
a tutti li ‘ncignera
lu fumu di la fera
lassu a li falegnami
un chilu di cascami
a tutti li putiara
lu scrusciu di la rara
a tutti li picciotti
pitardi e scacciabotti
lassu a li picciliddi
calameli e nuciddi
a tutti li studenti
pinnnuli pi’ ‘gnoranti
all’universitari
li piatta di lavari
a tutti li finocchi
lu rimell pi l’occhi
a tutti li buttani
dollari americani
a li fimmini onesti
veletti pi li festi
a monaci e parrini
mazzati nta li rini
ci lassu a Berlusconi
pappaaddi e pannoloni.

A PAPA FRANCESCU ci vennu lassati
Mariti e mugghieri tutti sciarriati,

chi si aspettanu un mumentu
iddu ci fa lu scioglimentu;
dissi picciotti damuni da fari:
la Rota è sacra però av’ha firriari.

A lu presidenti MATTARELLA
Vogghiu lassarici ‘la passerella
Cu li culonni e li curduna
Guarnita cu pampini di carduna
Chi si trova ‘nta lu chianu
unicu casu castedduvitranu :
ma cu fu ssu deficenti?
Ma a cu ci vinni ‘mmenti?
No-dici-chissa è la passerella
Pi lu presidenti Mattarella.
Aspè all’urtimu m’avia scurdatu
Chi pi’ lu sinnacu c’è natru legatu
A ‘stu niputi pi l’occasioni
Vogghiu lassarici duppia rrazioni:

Lassu a lu sinnacu FELICI ERRANTI
lu regipettu cu li brillanti
ddà vesta di sita e il sorriso gaio
di quannu vinni Gianfranco Di Maio
chi a Felici ccà ci purtà
a sua eccellenza Mubarak Al Sabbà
chi è membru di la famigghia reali
per una visita istituzionali
Felici dissi “ je sugnu pronti,
picchì a lu sceiccu ci piacinu biondi
ma lu sceiccu pistà li peri:
“sugnu addiccatu cu du mugghieri”
“E jè natru biondu dunni lu trovu?
Chi semu a Pasqua e ci rapru l’ovu?
E a lu sceiuccu ci vinni un pinzeri:
ci dissi: “ chiamami a ‘Mpellizzeri ,
na lu frattempo c’aspettu nel mentre
Felice fammi la danza del ventre”.
Perciò a Felici ci vogghiu lassari
Lu membru di la famigghia reali.
A tutti l’atri cca di lu Paisi
‘un lassu nenti picchì c’è la crisi.

Ora amuninni chi m’aviti a abbruciari
Ma prima ‘nta ll’occhi vi vogghiu taliari;

Castedduvitranu avi antica simenza
Di cori, di talentu e ‘nteligenza;
lu me paisi, dittu senza boria
e riccu di biddizza e di gran storia;
e ‘nsemmula a li bestii e li marrani
ci hannu nasciutu sempri rran cristiani…
e pi capillu poblema ‘un avi
cu canusci la ina ‘nta li favi
mentri a la prima scaffa cca s’appizza
siddu scanciati minchia pi’ sasizza;
lu Nannu porta a ‘stu paisi affettu
e vui purtatici tantu di rispettu.

DONNA LUIGIA PALLAVICINI MAI CADUTA DA CAVALLO, raccolse e trasmise

AUTORE.