A vigili e guardii // ci vogghiu lassari
‘na posta china // di signali stradali:
e puru ci lassu // divieti d’accessi
borsa e cappeddu // ppi li vigilessi

A Francu Fiordalisu // chi è commendaturi
ppi lassitu ci dugnu // la zotta di lu gnuri
A Sarinu Di Bella // ora ch’è medagliatu
d’arrivari a cent’anni // ci lassu lu mannatu

A Rosetta Ampolilla // ch’avi la scola nova
ci lassu du’ cartuna // chini di scorci d’ova
e si ‘un si pigghia collari // abbasta chi ci godi
ci lassu ‘na pagella // china di deci e lodi

A Petru Ciulla lassu // un lestu panitteri
chi notti e ghiornu sfurna // squatri di ragiuneri
e a la Muntuliuna // ch’all’Alberghieru seri
lassu tanti falari // pi cochi e cammareri

E a chiddi chi cumannanu // tutti li scoli vasci
munzedda di progetti // misi dintra li casci
e ‘inmeci di sturiari // e farisi cultura
sempri cchiù scecchi sunnu // picciotti e prufissura

A tutti li parrina // cu la valigia ‘n manu
ci lassu li saluti // di ‘stu Castelvetranu
e ora chi cu Monti // l’ICI l’hannu a pagari
ci lassu stu cunsigghiu // va iti a travagghiari

A Giusi la Corleo // e a Filippo Tusa
ci lassu di la nanna // la mutanna ciaurusa
mentri a Vituzzu Trumma // cu lu beddu pizzettu
ci lassu centu pecuri // e un beddu friscalettu

A Francesco Calcara // ch’è dottu e canusciutu
Ci lassu di l’archiviu // un libru camulutu
dunni ci po’ smurfiari // la sira e la matina
Cu Matteu Venezia // ed Aureliu Giardina

A Puleo Trasparente // si mi paga ‘n contanti
Ci vogghiu lassari // tri beddi cantanti
‘na gran ballerina // chi sia veru bona
un microfonu novu // però chi funziona.

Ad Anna Gelsomino // chi teatru sapi fari
ci fazzu ‘na dumanna // veru t’ha maritari?
dunn’è chi l’attruvasti // ‘stu beddu cavaleri?
ch’appena ti canusci // ci scatta lu giseri !

Ci lassu a Peppi Camporeali
di cattedraticu ‘na lectio magistrali,
vistu chi dici ch’è prufissuru,
però ‘un si sapi cu ci detti st’onuri.

A la Folgori passu // e a li so dirigenti,
‘un s’allagnassi nuddu // ma nun ci lassu nenti.
Avemu un campu d’erba // ch’è proprio un gran gioiello
e ni facemu futtiri // puru di Campobello.

A tutti li “cleb servis” // – s’a va’ diri a la ‘ngrisa –
ci lassu la campana // chi a la me’ crapa è appisa;
accussì la calunia // l’avrannu preparata
pi fari comu sempri // ‘na sulenni manciata.

clicca qui per continuare..

AUTORE.   Ass. I Love Legalità