A Palicchiu Carcara, //che ‘ntisu cartidduni,
ci vogghiu dari ‘n testa// un corpu di furcuni
e accussì la finisci // di cuminari danni
e lassa stari ‘n paci // Aspanu Bongiovanni
no, chi ci avia iutu // a rumpirici l’ova
pi fari li primari // ‘nzemmula a Città Nova;
e po’ ci dicu puru // sinceru e senza feli,
trattenniti cu l’A.P.I., // senza circari meli.

A Giovanni Impallari// socch’è chi c’ha’ lassari
vistu ch’a l’urtimata // arrista’ senza cumpari ?
A iddu e a li so amici // comu cunsulazioni
ci lassu li ritrattu // cu Silviu Berlusconi.

A Salvu Gangitanu // chi fa lu farmacista
ci lassu lu murtaru // dunni accussì ci pista
ervi putenti e strani // ‘nguenti e miricinali
e a tutti chiddi musci // subitu fa arrittari

E mentri semu in tema // di intellettualità
‘na cosa l’ha’ lassari // macari a chisti ccà:
a Lo Pianu, sentu diri // e a Cicciu Bonsignuri
ci lassu d’italianu // un bravu prufissuri.

A Cola Giurintano // e a lu Catalanottu
vogghiu lassari duru // ‘stu pezzu di viscottu
e siddu a la saimi // un ci ponnu arrivari
‘nzemmula ccu Lo Sciuto // si l’hannu a rusicari.

A Turriddu ‘Ngrasciotta // a Barresi e Fazzinu
di tutta l’Udiccì // ci lassu lu casinu.
E puru a Rinu Chiovu // a D’Angelo e a Zacconi
Li Cavusi ci lassu // ppi la prossima elezioni.

A Caraccioli e Mistretta // chi sunnu indipendenti
e chi ‘nta ‘sti cinc’anni // ‘un cunchiureru nenti
ci lassu ‘na burnia // cu ‘na sarda salata
e ccu Peppi Carusu // ci dannu ‘na liccata.

Passannu a Carlu Casciu // c’happi la concessioni
iaprennusi lu barri // ppi fari animazioni,
ci dicu, lu niputi // socc’amu a cuminari,
siddu lu ‘ngagghiaporci // sempri chiusu fa stari?

A Perricone poi, // Vaccarino e Triolo
vogghiu lassari sanu // ‘stu beddu me citrolu
vistu chi ghiè oramai // nenti ci pozzu fari
datu chi ‘n’atr’anticchia // focu mi iti a dari.

Evviva Piero D’Angelo // chi cerca sempri puci
Evviva De Francesco // viva cu fa cchiù vuci,
A Guarino ci lassu // un sceccu o puri un mulu
a l’avutri ci dicu: // va iti a far ‘n culu !

A li partecipanti // di tanti commissioni
ci lassu ‘un portafogghiu // ch’è chinu di gettoni,
e vistu chi l’annata // ci pari sempri sicca
l’avemu a cumpatiri // hannu futtutu picca.

E ad Elia Maggiu // chi fa lu segretariu
di ‘stu cunsigghiu vecchiu, // ci lassu lu rusariu:
priassi a lu Signuri, // chi pirdunassi a quanti
li ficiru acchianari // a ‘sti quattru stravacanti.

E a chiddi cunsigghieri // chi sunnu provinciali
e ‘un hannu fattu nenti // ci lassu ‘stu rinali;
e puru a tutti l’avutri // chi su’ politicanti
lassu li me mutanni, // li cavusi e li tranti.

clicca qui per continuare..

AUTORE.   Ass. I Love Legalità